האם עובד חב חובת אמון למעביד/ פרופ' עמיר ליכט

פרשת שלמה אדרי שירותי חשמל בע"מ נ' אדרי נדרשה לתרחיש פשוט לכאורה: חברה קטנה הגיעה לקץ דרכה כאשר בעל המניות המייסד נפטר, ובעל המניות השני, שהיה העובד העיקרי, העדיף לפעול באמצעות חברה בבעלותו. תביעת היורשות נגדו ונגד הלקוח העיקרי של החברה עוררה דיון בהבדל בין חובות עובד לבין חובות נושא משרה – ובה נתמקד הפעם – לצד ניצול הזדמנות עסקית ואחריות צד זר המעורב בהפרת חובת אמון.

חברת שלמה אדרי תוארה כ"חברת טנדר (כל המשרד, הציוד והעובדים בחברה יכולים ביחד להיכנס לטנדר) של בעלי מקצוע, המבצעת עבודות חשמל 'שחורות' כקבלן משנה." מייסד החברה צירף את אחיינו, והלה החזיק ב-30% מהמניות, פעל כנושא משרה והיה העובד העיקרי, מכיוון שרק הוא הוסמך כחשמלאי ראשי. לחברה היה לקוח עיקרי אחד, שמסר לה עבודות מעת לעת הודות להיכרות ואמון אישי באחיין. לאחר שהאחיין הודיע ליורשות על רצונו להתחשבן ולסיים את פעילותו בחברה, הוא הקים חברה חדשה והחל לקבל עבודות מהלקוח.

היורשות טענו תחילה שהאחיין הפר חובת אמון כעובד של החברה הוותיקה. לגישה שלפיה עובד חב חובת אמון למעביד יש סימוכין למכביר בפסיקת בתי הדין לעבודה, כגון בענין גלוטר נ' אינטל אלקטרוניקה בע"מ: "יחסי העבודה הם כיחסי שיתוף מתמשכים, הדורשים מידה מוגברת של אמון, נאמנות, הגינות ותום לב". אף על פי כן טענתי בספרי, "דיני אמונאות", כי החזית ההלכתית האחידה הזאת מסתירה מצב משפטי מוקשה ומעורפל, שגם בשיטות אחרות מתחבטים בו, וכי חובת אמון כהלכתה, במובנה הנכון, אינה מתאימה כמשטר כללי ליחסי עובד-מעביד. כלומר, עובד ככלל אינו צריך להחשב כאמונאי (fiduciary), אלא רק כאשר יש בסיס אחר בדין לקביעת יחסי אמונאות (fiduciary relations) – למשל, אם הוא גם נושא משרה או שתפקידו המסוים אמונאִי באופיו, כגון מנהל רכש.

בפסק דין זהיר ומיומן מאת השופט אלכס קיסרי מביא בית המשפט בהרחבה ובנימה של הסכמה מתוך העמדה הנזכרת. בית המשפט עושה צעד ביקורתי נוסף, כאשר הוא מפנה לפסיקה של בית המשפט העליון ושל בית הדין הארצי לעבודה, שקבעה כי "ערכים הקשורים בזכויות יסוד של העובדים יכולים, במקרה המתאים, לשמש הצדקה להגבלת תחולתן של נורמות משפטיות שתוצאתן הגבלת זכויות העובדים." במילים אחרות, זו פסיקה אשר הכירה בלגיטימיות של התנהגות הנחשבת כהפרה של חובת האמון ובכך הוציאה את תחולת החובה לגבי עובדים.

מכאן קצרה הדרך לקביעה מפורשת, כי יחסי עובד-מעביד אינם יחסי אמונאות וכי עובד ככלל אינו חב חובת אמון למעביד. הבחנה זו בין עובד לבין נושא משרה נזכרת בהלכה מרכזית בדיני אמונאות בענין Item Software (UK) Ltd v. Fassihi, שדנה בנסיבות דומות לפרשת אדרי. שם ציינה ליידי ארדן כי

the duties of a director are in general higher than those imposed by law on an employee. This is because a director is not simply a senior manager of company. He is a fiduciary and with his fellow directors he is responsible for the success of the company’s business.

ואולם בית המשפט נמנע מלקבוע כך במפורש. בדומה למהלך שנעשה בפרשת Fassihi, הוא מכריע במחלוקת גם לנוכח חובת האמון של האחיין כנושא משרה, ומוצא כי בנסיבות המקרה היא לא הופרה (השוו לפרשת Magnus Technologies AB  נ' מנשה ורשימה קודמת).

הלכת אדרי מאתגרת אפוא במידה ניכרת את הסברה הרווחת אצלנו לגבי יחסי עובד-מעביד. זו התקדמות רצויה ואין היא דבר של מה בכך.  המשך הבהרתה של ההלכה נתון כעת בידיהם של בתי המשפט ובתי הדין לעבודה.

נסיים בשיר.

(הרשימה פורסמה לראשונה בבלוג נקודה בסוף משפט.  אתם מוזמנים.)

פרופ' עמיר ליכט, המרכז הבינתחומי הרצליה, לשעבר דיקן בית ספר רדזינר למשפטים. לאחר שסיים לימודי משפטים וכלכלה באוניברסיטת תל-אביב עבד כמתמחה ועורך דין במשרד הרצוג, פוקס, נאמן ושות', ולאחר מכן המשיך את לימודיו באוניברסיטת הרוורד, שם קיבל תואר דוקטור. עבודותיו התפרסמו בכתבי עת מובילים במשפטים ובמנהל עסקים. מלמד דיני תאגידים וניירות ערך ונושאים סמוכים. תחומי מחקרו העיקריים: היבטים בינלאומיים של משטר חברות, יחסי גומלין בין שוקי ניירות ערך ומימדים תרבותיים של מוסדות חברתיים, תוך שילוב תובנות מתחום המימון והפסיכולוגיה.

תחקיר מינהלי והמאבק בשחיתות השלטונית

אבי בר-אלי, כתב themarker, שואל בגליון סוף השבוע, "לאן נעלמו שומרי הסף?" בכל הנוגע לפרשת השחיתות בחברת החשמל לישראל בע"מ. לדבריו, "השאלה המרכזית שצפה מקריאת כתבי האישום היא לאן נעלמו בתיאורים שומרי הסף בחברת החשמל, ואלה שנואים באחריות לנעשה בה […] ייתכן שהחקירה הפלילית פיספסה, ייתכן שלא כל מחדל הוא פלילי – אך כתבי האישום לא פוטרים את חברת החשמל והרגולטוריים שלה מתחקיר עמוק" (Markerweek, 6.5.16, בעמ' 2).

בהקשר זה פרסמתי בטרקלין, לפני מספר שנים, פוסט שכותרתו "תחקירים מינהליים והמאבק בשחיתות השלטונית". זו הזדמנות ראויה לשוב על הדברים. והנה עיקרם –

בשנים האחרונות, חלק ניכר מהמשאבים הציבוריים המיועדים ללחימה בשחיתות השלטונית הופנו לתחום הפלילי. התנהלו חקירות פליליות במקרים רבים, ובחלק מהמקרים אף הועמדו אנשים לדין. ההליכים הפליליים מתנהלים במידה רבה במנותק מהמישור המינהלי. במלים אחרות, לא נעשה שימוש בידע המופק במסגרת ההליכים הפליליים לצורך שיפור יכולת המינהל הציבורי להתמודד עם תופעות של שחיתות. יש לשנות זאת. תיק צחי הנגבי הסתיים (בזיכוי)? על מומחים מתחום המדיניות הציבורית ומתחום המשפט המינהלי לעיין בתיק, ולבחון היכן היו הכשלים בהתנהלות המערכת וכיצד ניתן לעצב מנגנונים משפטיים ומוסדיים שיימנעו זאת לעתיד לבוא. תיק ויינרוט הסתיים (בזיכוי גם כן)? שוב, יש לבחון את שהתגלה במסגרתו, לבחון האם יש בדברים פגם (גם אם אינו פגם משפטי) ולהציע הצעות לטיפול בעניין. כנ"ל לגבי חקירות פליליות כדוגמת פרשת הולילנד, ואף תיקים שניצבים פחות בתשומת הלב הציבורית. הליכי החקירה הפלילית וההליכים המשפטיים חושפים את חולשות ההליך המינהלי, ומאפשרים להבחין בטעון תיקון. יש לנצל מידע זה על-מנת לטייב מוסדות השלטון וההליכים המתנהלים במסגרתם.

מודל "תומך החלטות" וקידום האוטונומיה האישית: בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

מודל "תומך החלטות" וקידום האוטונומיה האישית: בעקבות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

יעל ברוידא-בהט

בשבוע שעבר (11.4.16) פורסם ברשומות תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, המאפשר לבתי המשפט למנות "תומך החלטות" לאדם בגיר המתקשה לקבל החלטות עבור עצמו אך בכל זאת לא ניתן להגדירו כ"בלתי-כשיר" ולמנות לו אפוטרופוס. כך הוגדר בחוק תפקידו של תומך ההחלטות:

67ב.      (א) תפקידיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולם או חלקם—

(1) לסייע לאדם לקבל מידע מכל גוף;

(2) לסייע לאדם בהבנת המידע הנדרש לו לשם קבלת החלטות, לרבות החלופות האפשריות והשלכותיהן ולהסביר לו את כל אלה בשפה פשוטה וברורה המובנת לו ותוך שימוש באמצעי עזר שברשותו ובכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין;

(3) לסייע לאדם במימוש החלטותיו ובמיצוי זכויותיו, לרבות סיוע בביטוי החלטותיו כלפי צדדים שלישיים, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות לפי סעיף קטן (ו).

(ב) לשם ביצוע תפקידיו, סמכויותיו של תומך בקבלת החלטות יהיו אלה, כולן או חלקן:

(1) לפנות לכל גורם ולקבל מידע בשמו של האדם;

(2) לסייע לאדם בביטוי רצונותיו והחלטותיו כלפי צדדים שלישיים;

(3) לבצע בשם האדם, לבקשתו, פעולות לשם מימוש החלטותיו ומיצוי זכויותיו, בהיקף ובדרך שתיקבע בתקנות.

(ג) תומך בקבלת החלטות לא יקבל החלטות בשמו של האדם שהוא מסייע לו.

תומך ההחלטות, כפי שניתן לראות, ממונה על-ידי בית המשפט "לבגיר שיכול עם קבלת תמיכה לקבל החלטות בקשר לענייניו בעצמו." תומך ההחלטות אחראי על ליווי האדם בקבלת החלטותיו, הוא רשאי לקבל מידע אישי על האדם מגורמים שונים (ככל שמידע זה נדרש לצורך קבלת ההחלטה), באחריותו לסייע לאדם בהתנהלות מול גורמים אחרים, וכן לסייע לו לממש את החלטותיו. התיקון לחוק מדגיש שתומך ההחלטות, בניגוד לאפוטרופוס, אינו רשאי לקבל החלטות במקום האדם או לבצע פעולות ללא הסכמתו.

המודל של תומך החלטות הולך ומתפתח במדינות שונות, וטרם התיקון לחוק הישראלי הוא כבר יושם במקרים אחדים שבהם נדונו בפני בית משפט לענייני משפחה בקשות למינוי אפוטרופוסים לבגירים. כך, למשל, באפריל 2015, פסקה השופטת אספרנצה-אלון מבית המשפט לענייני משפחה בחיפה על מינוי תומכת החלטות עבור אישה בת 78, הסובלת מאלצהיימר ומבעיית ניידות. האישה, כך קבעה השופטת, לא הייתה בלתי-כשירה לקבלת החלטות בעצמה, אך נזקקה לעתים לסיוע ולתמיכה. על כן, לא היה זה נכון להכריז על האישה כחסויה ולמנות לה אפוטרופוס, ותחת זאת מונתה, לבקשתה, חברתה הטובה כתומכת החלטות. מכיוון שהכרעה זו התקבלה טרם התיקון לחוק, התבססה השופטת על סעיף 68(א) לחוק הכשרות, המאפשר לבתי המשפט לקבוע הסדר השונה מאפוטרופסות במקרה הצורך, אך לא הגדיר מהם ההסדרים האפשריים, מה תוכנם ומהן הסמכויות הניתנות לממונים במסגרתם. (לדיון במקרים נוספים שבהם מונה תומך החלטות, ראו כאן וכאן.) על רקע זה, העיגון המפורש של המודל בחוק הכשרות, הכולל את פירוט תפקידיו וסמכויותיו, הוא מבורך וחשוב.

מינוי תומך החלטות מהווה פתרון הולם לבעיות הקשות שנוצרו בשל התפיסה הבינארית שאפיינה את חוק הכשרות עד כה ושבמסגרתה נדרש בית המשפט להכריע אם האדם כשיר לפעולות משפטיות (ועל כן נותר עצמאי לגמרי) או שהוא אינו כשיר כלל לפעולות משפטיות (ועל כן מוגדר כחסוי וממונה לו אפוטרופוס). לעומת התפיסה הבינארית, מציג המודל של תומך החלטות אפשרות נוספת, שניתן ליישמה במקרים שבהם המדובר באדם שאינו כשיר לחלוטין אך גם אינו בלתי-כשיר לחלוטין. בהתאם, בציר שבין הותרת אוטונומיה מלאה לאדם (השארתו בלתי-תלוי) לבין שלילת האוטונומיה שלו (מינוי אפוטרופוס) נתפס המינוי של תומך החלטות על-ידי תומכיו כפתרון ביניים, שאומנם פוגע באוטונומיה של האדם, אך זאת רק באופן חלקי, מידתי ומוצדק.

ההשתחררות מהתפיסה הבינארית של יש/אין אוטונומיה והמעבר להבנת האוטונומיה כנתונה לדרגות שונות היא בהחלט ראויה. אלא שחשיבה על מודל תומך ההחלטות ככזה הפוגע באופן באוטונומיה של האדם (אף אם באופן חלקי ומידתי), מחמיצה את האופן שבו מינוי של תומך החלטות מחזק את האוטונומיה של האדם, לא רק לעומת מצב של מינוי אפוטרופוס, אלא גם לעומת מצב של הותרת האדם עצמאי לגמרי ובלתי-תלוי באחרים.

הבנת המודל של תומך החלטות כמודל שמחזק את האוטונומיה נעוצה בתפיסה הפחות-מוכרת של האוטונומיה האישית: תפיסתה ההקשרית (Relational).[1] תפיסה זו שונה במידה רבה מהתפיסה הליברלית של האוטונומיה, הרווחת בחברות מערביות ליברליות. התפיסה הליברלית מגדירה אדם אוטונומי ככזה המסוגל לגבש בכוחות עצמו מגוון מספק של אפשרויות פעולה, להרהר באופן ביקורתי על אפשרויות אלו, לשקול את כל השיקולים הרלוונטיים, לבחור באפשרות המועדפת עליו ולממשה. תהליך קבלת ההחלטות, לפי התפיסה הליברלית של האוטונומיה האישית, הוא תהליך פנימי ועצמאי, וכל התערבות בו מהווה פגיעה באוטונומיה. לפי תפיסה זו, אדם שאינו כשיר לערוך תהליך עצמאי של קבלת החלטות נתפס כמי שאין לו אוטונומיה מספקת לקבל החלטות עבור עצמו ועל כן נדרש למנות לו אפוטרופוס — מינוי שפוגע אנושות במעט האוטונומיה שלו. תפיסה ליברלית מרוככת יותר מזהה דרגות שונות של אוטונומיה: ככל שאדם מסוגל לקבל יותר החלטות בעצמו, כך הוא אוטונומי יותר. תפיסה מרוככת כזו מאפשרת מינוי של תומך החלטות עבור אדם שהוא אוטונומי במידה בלתי-מספקת. המינוי נתפס, כאמור, כפגיעה חלקית באוטונומיה האישית שלו, במקום לאיינה לחלוטין כפי שקורה בעת מינוי אפוטרופוסות. ההנחה שהאוטונומיה האישית נפגעת (אף אם באופן חלקי ומידתי) בעקבות מינוי תומך החלטות נשענת על ההנחה שאוטונומיה מלאה מוגשמת דרך קבלת החלטות עצמאית לגמרי.

לעומת זאת, התפיסה ההקשרית של האוטונומיה ממשיגה את האוטונומיה האישית כמתפתחת מתוך מארג הקשרים שבהם מצוי האדם ומתוך האינטראקציות המתרחשות במסגרתם. התפיסה ההקשרית של האוטונומיה רואה בתהליכים של קבלת החלטות תהליכים דינאמיים ומתמשכים, שאינם כוללים רק חשיבה רפלקטיבית עצמאית ופנימית על האפשרויות השונות. תהליכים אלו, לפי התפיסה ההקשרית מתקיימים, מתרחשים ומתהווים דרך הקשרים של האדם עם האחרים, דרך תלותו ההדדית באחרים, בשיתוף עם האחרים ובאמצעות דיאלוג איתם. כלומר, לפי התפיסה ההקשרית של האוטונומיה האישית, מעורבותו של אדם נוסף בתהליכי קבלת ההחלטות לא רק שאינה פוגעת בהכרח באוטונומיה האישית של האדם המחליט, אלא אף עשויה לשפר את התהליכים בפרט ואת האוטונומיה האישית של האדם בכלל.

במצב הבינארי שבו ניתן או להכיר באדם כחסוי הזקוק לאפוטרופוס או להכיר בו כעצמאי לגמרי קשה לקדם את האוטונומיה האישית של האדם. כאשר מדובר באדם בעל כושר החלטה מוגבל (אם כי לא מאוין לגמרי), אם ימונה לו אפוטרופוס, תיפגע האוטונומיה האישית שלו אנושות, שכן תישלל ממנו היכולת לקבל החלטות על מהלך חייו והוא יהיה כפוף לסמכות של אדם אחר. אך גם אם יוחלט להשאירו "עצמאי" ו"בלתי-תלוי" תיפגע האוטונומיה האישית שלו במידה רבה, שכן כושר ההחלטה המוגבל שלו יוביל לכך שבפועל, ללא עזרה וליווי, הוא יתקשה לקבל החלטות ולנהל את חייו. לעומת זאת, מינוי של תומך החלטות יחזק את האוטונומיה האישית שלו: מעבר לעובדה שהאוטונומיה לא תישלל (כמו במקרה של מינוי אפוטרופוס), הליווי, הדיאלוג, התמיכה והדאגה של תומך ההחלטות — כל אלו יאפשרו את חיזוק האוטונומיה האישית של האדם.

למעשה, שיתוף אחרים בתהליכים של קבלת החלטות מחזק את האוטונומיה האישית לא רק של אנשים שבתי המשפט קובע שנדרש למנות עבורם תומכי החלטות, אלא של בני האדם באשר הם. הדיאלוג עם בן או בת הזוג, עם ההורים, עם בני ובנות המשפחה, עם קולגות, או עם חברים וחברות, מאפשר לאדם לזהות בצורה ברורה יותר את תשוקותיו ואת העדפותיו, כמו-גם את השיקולים והגורמים המשפיעים עליהן. לעתים הצורך להסביר לאדם אחר העדפה מסויימת או בחירה מסויימת מחייב ניסוח ברור וחד של התשוקות, של ההעדפות ושל הבחירות. צורך זה הופך את תהליך ההתלבטות למדויק ומשמעותי יותר מאשר תהליך דומה שהיה מתבצע לבד וללא שיתוף. הדיאלוג גם נותן לאחרים הזדמנות להציע לאדם שיקולים נוספים, אפשרויות נוספות שלא חשב עליהם בעצמו ונקודות מבט חדשות וחשובות. בנוסף, האדם יכול ללמוד על אפשרויות נוספות מתוך התבוננות בבחירות של אנשים אחרים סביבו — אפשרויות שלא בהכרח היה מודע להם אלמלא האינטראקציות עם האחרים.

כל זאת, חשוב להדגיש, נכון ככל שהיחסים עם האחרים הם יחסים בונים (constructive relationships). הכותבים והכותבות בזרם ההקשרי נזהרים מאוד מרומנטיזצית-יתר של הקשרים ושל היחסים ונמנעים מלייחס להם תכונות חיוביות בלבד. בפרט, הם נדרשים לעובדה שיחסים גם עלולים לפגוע באוטונומיה האישית ולא לקדמה. על כן, אחד התפקידים המרכזיים של המדינה, לפי התפיסה ההקשרית, הוא לקדם ולהבטיח קיומם של יחסים בונים בזירות המגוונות בחייהם של בני האדם: במשפחה, במקום העבודה, באינטראקציה עם מוסדות פרטיים וציבוריים וכן הלאה. עבור בגירים שנזקקים לתומכי החלטות נדרשת עזרתה של המדינה לא רק בקידום יחסים בונים אלא גם במיסודם של יחסי תלות קונקרטיים, שבמסגרתם הם יכולים לקבל החלטות ולקדם את האוטונומיה האישית שלהם. הגושפנקה המדינתית הרשמית שניתנת במינוי תומך החלטות חשובה משום שלעתים אנשים אלו עשויים להתקשות בגיוס העזרה והתמיכה הנחוצה להם לצורך קבלת ההחלטות. המינוי יוצר מחויבות ברורה של תומך ההחלטות כלפי הנתמך, והוא מקנה לתומך את הסמכויות הנדרשות לצורך מילוי תפקידו, כגון הסמכות לקבל מידע אודות האדם הנתמך, לתווך בינו לבין גורמים אחרים ולבצע עבורו פעולות בהסכמתו.

לסיכום, התיקון החדש לחוק הכשרות והפסיקות שקדמו לו מקנים תמיכה מדינתית רשמית ואקטיבית ליחסי-התלות המאפשרים את שיפורם של תהליכים של קבלת החלטות ובעקבות כך את קידומה של האוטונומיה האישית של אלו הנזקקים לתמיכה. הכרה זו משמחת לא רק משום שהיא מעניקה הזדמנות לאנשים רבים לחיות חיים אוטונומיים יותר, אלא גם משום שהיא פותחת פתח להבנה מחודשת של מושג האוטונומיה האישית ושל תפקיד המשפט והמדינה בקידומה.

הכותבת היא דוקטורנטית במרכז צבי מיתר ללימודי משפט מתקדמים, הפקולטה למשפטים, אוניברסיטת תל-אביב, ועורכת המשנה של כתב העת Theoretical Inquiries in Law

[1] למונח relational עדיין חסר תרגום רשמי בעברית. חוקרים וחוקרות תרגמו אותו באופנים שונים, ובהם "יחסותי" ו"קישורי". אני בחרתי לקבל את הצעת המנחה שלי בדוקטורט, פרופ' ליאורה בילסקי, ולתרגמו כ"הקשרי". המונח "הקשרי", לדעתי, טומן בחובו לא רק את הקשרים ואת היחסים של בני האדם, אלא גם את הדינאמיות שלהם ואת ההקשרים הקונקרטיים, הפרטיקולריים והמגוונים המאפיינים את בני האדם ואת הקשרים והיחסים שלהם.

עסקאות בעלי עניין – לא לוותר על ביקורת בית המשפט

שוק החברות הישראלי רווי בעסקאות בעלי עניין, עסקאות שהחברה מבצעת מול בעל השליטה בה. החשש הגדול בעסקאות הללו הוא הוא שבעל השליטה יגרום לכך שהתנאים המסחריים בעסקה יוטו לטובתו ולרעת החברה. בעיה זו חמורה במיוחד בעסקאות בהן בעל השליטה רוכש בכפיה את מניות הציבור. בעסקה שכזאת, בעל השליטה הוא זה שלמעשה קובע חד-צדדית את תנאי העסקה ואת המחיר שבעלי מניות יקבלו עבור מניותיהם, לכן בעסקאות הללו קיים חשש כבד לגבי הוגנות המחיר.

על מנת לאשר עסקת בעל עניין שכזאת, המחוקק הישראלי דורש השגת 'אישור משולש' מאת וועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית ברוב מיוחד הכולל רוב בעלי מניות נטולי עניין אישי בעסקה. לאחרונה נוספה דרישה משפטית נוספת והיא עריכת משא ומתן מול בעל השליטה על ידי  וועדה מיוחדת של חברי דירקטוריון בלתי תלויים.

ברם השאלה שעדיין נותרה פתוחה היא מה יהיה הדין בנוגע לעסקת בעלי עניין אשר הצליחה להשיג את כל האישורים הנדרשים? האם ראוי שבית המשפט ימשיך לפקח ולבקר על עסקאת בעלי עניין, גם אם הושלמה על פי כל הדרישות הפורמליות בחוק?

במדינת דלוואר שבארצות הברית, נפסקה לפני מספר שנים הלכת MFW הקובעת כי עסקת מיזוג-חילוט שאושרה על ידי מנגנון הגנה כפול, קרי על ידי וועדה מיוחדת שניהלה מו"מ מול בעל השליטה וגם אושרה באסיפה הכללית ברוב מקרב המיעוט, עסקה כאמור תזכה לחסינות מפני התערבות שיפוטית. בית המשפט האמריקאי למעשה הגביל את היקף הביקורת שלו לבחינת נאותות ההליך של אישור העסקה בלבד. במידה ובית המשפט מצא כי הליך אישור העסקה היה אמנם הוגן ונאות אזי בית המשפט לא יתערב בשאלת המחיר והתנאים המסחריים של העסקה.

לעמדה דומה (אך מעט שונה) הצטרפו לאחרונה גם פרופ' שרון חנס מאוניברסיטת תל-אביב ופרופ' אסף חמדני מהאוניבסיטה העברית. לעומתם, השופט חלאד כבוב מהמחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב הביע עמדה לפיה על בית המשפט הכלכלי להמשיך ולפקח על הוגנות המחיר והתנאים המסחריים בעסקאות אלו. לעמדת השופט כבוב, עוצמת הביקורת השיפוטית תהיה כמידת הפגמים שימצאו בהליך אישור העסקה. ברם, גם אם היה ועסקה עמדה בכל הליכי האישור הנדרשים ממנה, אף עסקה זו עלולה במקרים חריגים להיות מבוקרת על ידי בית המשפט.

מטרתה של רשימה זו להבהיר מדוע הלכת MFW האמריקאית אינה מתאימה לישראל ומדוע חיוני להמשיך בביקורת שיפוטית על עסקאות בעלי עניין, גם כאשר עסקאות אלו זוכות לאישורים הפורמליים הנדרשים בדין.

(1) בארה"ב: 'הוועדה המיוחדת' עושה עבודה טובה יותר מתובע הייצוגי

נימוק מרכזי להלכת MFW האמריקאית, מבוססת על הניסיון המצטבר בארה"ב לפיו 'הוועדה המיוחדת' האמריקאית עושה עבודה טובה מאד בניהול משא ומתן בשם הציבור. מנגד, התביעות הייצוגיות בארה"ב אינן תורמות במאומה למצבם של בעלי המניות. אולם בישראל, המצב המשפטי הוא בדיוק הפוך, שכן התובע הייצוגי מהווה מנגנון הגנה אפקטיבי הרבה יותר מהוועדה המיוחדת.

בארצות הברית, פסקי הדין השונים יודעים לספר כיצד הוועדה המיוחדת מנהלת מו"מ עיקש מול בעל השליטה. הסיפור הרווח בארה"ב הנו שהוועדה המיוחדת מסרבת להצעותיו הראשונות של בעל השליטה ודורשת ממנו לשפר את הצעתו עוד ועוד. התובענות הייצוגיות מוגשות במקביל להליך המו"מ של הוועדה המיוחדת, והן מתבררות כחסרות תועלת שכן הן מסתיימות כמעט תמיד בתשלום לעורכי הדין בלבד, ללא פיצוי לבעלי המניות עצמם. במצב דברים שכזה, אין פלא שבתי המשפט בדלוואר קבעו שם את הלכת MFW, לפיה ניתן להסתפק בעבודת 'הוועדה המיוחדת' ולאחר שהאחרונה סיימה את תפקידה כהלכה, לא ניתן יהיה להגיש תביעה ייצוגית.

ברם בישראל, המצב הקיים הוא דווקא הפוך: מההחלטות האחרונות של בית המשפט הכלכלי עולה תמונה ברורה לפיה הוועדה המיוחדת הישראלית נכשלת בתפקידה בניהול משא ומתן מטעם בעלי המניות מהציבור, ואילו דווקא התביעה המשפטית הייצוגית היא זו שמספקת הישגים משמעותיים לבעלי המניות:

  • במסגרת מיזוג כלל תעשיות, הליך המו"מ מול בעל השליטה כלל שיחה טלפונית של הוועדה המיוחדת אל בעל השליטה ובה ביקשה הוועדה מבעל השליטה לשקול מחדש את המחיר. תשובת בעל השליטה היתה "לא" ובכך הסתיים הליך המשא ומתן. הוועדה המיוחדת אישרה את המחיר שדרש בעל השליטה. עבודת הוועדה המיוחדת לא תרמה לבעלי המניות במאומה.

לאחר שהוגשה לבית המשפט תביעה ייצוגית, רק אז החל בעל השליטה לנהל מו"מ של ממש מול התובע הייצוגי, אשר אכן הצליח לשפר באופן משמעותי את המחיר לבעלי המניות.

  • במסגרת מיזוג הוט, חוות דעת כלכלית שהזמינה הוועדה המיוחדת העריכה את שווי המניה בטווח של 38 – 41 ₪ למניה. מה המחיר אותו הצליחה הוועדה המיוחדת להשיג? הוועדה המיוחדת סיימה את הליך המו"מ מול בעל השליטה במחיר הנמוך ביותר האפשרי של 38 ₪ למניה. לטענתה, בעל השליטה סירב להעלות את המחיר. ברם, סמוך לאחר שהוועדה המיוחדת השיגה מחיר של 38 ₪, בעל השליטה שיפר מיוזמתו (!) את תנאי ההצעה ל- 41 ₪ ואחר כך גם הוסיף ושיפר את הצעתו ל- 42 ₪, ככל הנראה בשל התערבות אנטרופי ומספר משקיעים מוסדיים. הוועדה המיוחדת היתה מיותרת לחלוטין.

לעומת זאת, לאחר שהוגשה תובענה ייצוגית בבית המשפט, החל מו"מ ממושך ועיקש מול בעל השליטה והתובע הייצוגי הצליח לשפר עוד את הצעת בעל השליטה, עד למחיר של 44 ₪.

שתי הדוגמאות לעיל מבהירות כי בישראל, הוועדה המיוחדת נכשלה לחלוטין בתפקידה כמנהלת משא ומתן בשם בעלי מניות ותרומתה לבעלי המניות היא אפסית. דווקא התובע הייצוגי הוא זה שמצליח להגיע להישגים משמעותיים עבור בעלי המניות.

המסקנה מכך היא שבישראל לא ניתן עוד לסמוך על עבודת הוועדה המיוחדת בלבד, ומכשיר התובענות הייצוגיות הוא עדיין כלי ההגנה האפקטיבי ביותר בהגנה על בעלי המניות. לכן, חשוב להמשיך ולאפשר את הגשתן של תובענות ייצוגיות, גם לגבי הוגנות המחיר בעסקה.

 (2) הצורך לעודד הכפפת המיזוג לאישור רוב מקרב המיעוט

הנימוק השני להלכת MFW האמריקאית היה הרצון של בתי המשפט בדלוואר לתמרץ חברות להכפיף את עסקאות המיזוג גם לאישור של רוב בעלי המניות מהציבור (רוב המיעוט).

על פי הדין הקודם של מדינת דלוואר, חברות היו כפופות לביקורת משפטית מחמירה מסוג 'הגינות מלאה', אולם נטל ההוכחה בעניין זה היה עובר אל כתפי התובע, לו החברה היתה מאמצת אחד ממנגנוני ההגנה: ניהול מו"מ מטעם וועדה מיוחדת או הכפפת המיזוג לאישור רוב מקרב המיעוט. תחת דין זה, לחברות לא היה כל תמריץ לאמץ שני מנגנוני הגנה. חברות רבות אמנם הקימו מיוזמתן וועדות מיוחדות, אולם הן לא טרחו להכפיף העסקה גם לאישור המיעוט. במצב שכזה, שופטי בית המשפט בדלוואר סברו כי הם מוכרחים להציע לחברות תמריץ משפטי נוסף בדמות חסינות משפטית.

בישראל, המצב המשפטי שונה לחלוטין. החובה לקבל את אישור המיעוט היא חובה הקבועה בחוק. כל עסקאות המיזוג המגיעות בפני בית המשפט כבר קיבלו את אישור המיעוט. בישראל, אין שום בעיה לתמרץ את החברות לפתוח במו"מ מטעם וועדה מיוחדת, באמצעות העברת נטל ההוכחה בדבר 'הגינות המלאה' בעסקה אל כתפי התובע. די בכך כדי להבטיח ששני מנגנוני ההגנה יאומצו.

(3) הבדלים בסדרי הדין בתביעות בענייני מיזוג

בנוסף לכך, הלכת MFW האמריקאית נשענת על מספר הצדקות נוספות שמקורן בבעיות וכשלים בסדרי הדין האמריקאים ביחס לתביעות בענייני עסקאות מיזוג. בעיות וכשלים אשר כלל אינן מתקיימות במציאות המשפטית הישראלית.

בישראל, להבדיל מארצות-הברית, תובע ייצוגי נדרש לעבור מחסום דיוני משמעותי של אישור התובענה ייצוגית, כך שתביעה טורדנית תסולק כבר בחיתוליה; בישראל, תובע ייצוגי עלול להיות מחויב באופן אישי בתשלום הוצאות משפט משמעותיות; בישראל, שכר הטרחה לב"כ התובע המייצג נפסק בדרך כלל מתוך כספי הזכייה של בעלי המניות, ועוד.

הבדלים דיוניים אלו ואחרים גורמים לכך ששוק התובענות הייצוגית בישראל הנו שונה מאד משוק התובענות הייצוגיות בארה"ב ואינו סובל מהבעיות הקיימות שם. בישראל, אין צורך דיוני להעניק חסינות משפטית לתביעות בענייני מיזוג.

סיכום

מוסד 'הוועדה המיוחדת' עבר בארצות הברית תקופת הבשלה והתמקצעות של כ- 30 שנה, החל מפסק הדין בעניין Weinberger משנת 1983 (פסק הדין שהמליץ לראשונה על הקמת וועדה מיוחדת) ועד להלכת MFW משנת 2013 שהעניקה למוסד זה גושפנקא מלאה לניהול המו"מ מטעם בעלי מניות המיעוט.

בישראל, חלפו רק שנים ספורות מהלכת כהנא נ' מכתשים אגן משנת 2011, ההלכה אשר לראשונה המליצה על הקמת וועדות מיוחדת בעסקאות בעלי עניין. מאז החלטה זו ועד היום, מוסד הוועדה המיוחדת טרח הוכיח את עצמו בישראל ככלי אפקטיבי או משמעותי בהגנה על בעלי מניות המיעוט. אל לנו לשכוח שחברי הוועדה המיוחדת שנדרשים לנהל מו"מ עיקש מול בעל השליטה, למעשה נבחרו על ידי בעל השליטה עצמו. נכון להיום, ההגנה המשמעותית לה זוכים בעלי המניות מהציבור היא עדיין הביקורת השיפוטית של בית המשפט והמשא ומתן המתנהל במסגרתה. לפיכך, לא ראוי לוותר על הגנה חשובה זו.

(קצת) אחרי סקליה / מתן גולדבלט

תגיות

, , ,

(קצת) אחרי סקליה / מתן גולדבלט*

מותו של השופט אנטונין (נינו) סקליה ב-13 בפברואר גרם לטלטלה בפוליטיקה ובמשפט בארצות הברית, סופת אל-נינו בזעיר אנפין. מינוי של שופט לבית המשפט העליון הפדרלי האמריקני נחשב לחלק חשוב במורשת של כל נשיא. אין מגבלת גיל או תקופת כהונה לשופטים, ולכן הם עשויים לכהן שנים רבות (סקליה כיהן כמעט 30 שנה). בתקופת בחירות ובאמצע שנת משפט מעניינת המינוי מעורר הדים רבים עוד יותר. ברשומה זו אבקש להציג פרשנות למצב בבחינת my two cents, התרי זוזי שלי. תחילה – רקע.

יחסי הכוחות בבית המשפט העליון האמריקני

בבית המשפט העליון הפדרלי אמורים לכהן תשעה שופטים. די בחמישה שופטים כדי ליצור רוב בתיק ולהגיע להכרעה. נדרשת קבוצה קבועה של חמישה שופטים כדי להשליט גישה משפטית ברוב התיקים. בסוף ימיו של "בית המשפט של הנשיא וורן", בשנות השישים, היה רוב קבוע של שופטים ליברלים. הם קבעו הלכות חשובות בנושאים שונים, כגון שוויון, זכויות חשודים ונאשמים, חופש הביטוי וענייני דת ומדינה. החלטתו של הנשיא וורן לפרוש – בשנת בחירות – החלה סדרת אירועים שבסופם אבד הרוב הליברלי בתוך כשנה. השופטים השמרנים לא היו לרוב. בית המשפט פסק עוד פסיקות ליברליות, בעיקר הגנה על זכותה של אישה להפיל, אולם המגמה הליברלית האטה. עם השנים ועם המינויים החלה להתגבר המגמה השמרנית בבית המשפט. הגנה נרחבת לזכות לשאת נשק (כאן וכאן) וביטול הגבלות על תרומות למועמדים בבחירות הם רק דוגמות לכך. ואף מילה על בחירות 2000.

עד תחילת פברואר נחשבו סקליה ושלושה שופטים נוספים – הנשיא רוברטס והשופטים תומס ואליטו – לגוש השמרני בבית המשפט. ארבעה שופטים – השופטות גינזבורג, סוטומאיור וקייגן והשופט ברייר – נחשבו לגוש הליברלי. השופט קנדי היה לשון המאזניים. לרוב הוא מצביע עם השמרנים, אך במספר בלתי מבוטל של מקרים הוא חובר לליברלים. חלוקות אלה, כמובן, אינן מוחלטות ואינן נכונות תמיד, אולם יש בהן כדי להסביר את מגמת הפסיקה בשנים האחרונות (לפחות עד שנת המשפט 2014–2015).

עם פטירתו של סקליה יחסי הכוחות הם: ארבעה ליברלים, שלושה שמרנים ולשון מאזניים. יחסי הכוחות בעתיד תלויים בזהות השופט/ת הבא/ה. כאן נכנסת לתמונה הפוליטיקה. את השופטים בבתי המשפט הפדרליים בארצות הברית ממנה הנשיא באישור הסנאט. הנשיא אובמה הדמוקרט צפוי למנות שופט/ת ליברלי/ת. הסנאט נשלט בידי הרפובליקנים, והם מעוניינים בשופט/ת שמרן/נית. מצב זה מסובך תמיד. הוא מסובך בעיקר כעת מפני שאנו בשנת בחירות לנשיאות ולשליש מחברי הסנאט (ועוד).

המינוי הקרוב – הנשיא אובמה מול הסנאט

בשלב מסוים לקראת סוף כהונתו נחשב נשיא אמריקני ל"ברווז צולע", שאין לו כוח פוליטי להחליט החלטות מסוימות. הרפובליקנים טוענים שכבר עכשיו אין לאובמה סמכות פוליטית למנות שופט. הם מעדיפים להמתין לבחירות כדי שהנשיא הנבחר (לתקוותם, רפובליקני. מהכיוון הדמוקרטי יש סיכוי לנשיאה) ימנה את השופט הבא וישיב לבית המשפט גוש של ארבעה שמרנים. לעומתם, הדמוקרטים טוענים שהשנה רק בראשיתה, ושאסור להותיר את בית המשפט בלי הרכב מלא (עוד על בית המשפט – בהמשך). הם מקווים שיתמנה כעת שופט שייצור גוש של חמישה שופטים ליברלים אשר ישנו את הכיוון המשפטי בבית המשפט העליון. הנשיא אובמה הודיע שהוא מתכוון למנות מועמד/ת בתוך פרק זמן לא ארוך. מנהיגי הרפובליקנים בסנאט ובוועדה המשפטית שלו הודיעו שהם לא יעמידו את העניין להצבעה, וכך המינוי לא יֵצא אל הפועל.

הערה צדדית: הנשיא מוסמך למנות שופט לבית המשפט העליון ב"מינוי פגרה". כשהסנאט בפגרה, אפשר למנות שופט, והסנאט יצביע בעניין בתוך פרק זמן מסוים. לאחרונה השתמש בסמכות זו הנשיא אייזנהאואר בשנת 1956, גם כן בשנת בחירות. הוא מינה את השופט ברנן. הסנאט אישר את המינוי בשנת 1957. עם זאת, מינויים אלה שנויים במחלוקת. לאחרונה הגביל בית המשפט את האפשרות להשתמש בהם. אובמה הודיע שאינו מתכוון למנות שופט במינוי פגרה. ממילא יש בידי הרוב בסנאט די כלים לסכל את האפשרות לעשות זאת.

מה יקרה כעת? אובמה צפוי למנות מועמדת/ת ליברלי/ת. בשנות כהונתו הראשונות הוא כבר מינה שתי שופטות ליברליות, סוטומאיור וקייגן. הוא מינה בכוונה שתי נשים ועדיין יש רק שלוש מתוך תשעה. סיכוי לא רע שהוא ימנה שופטת נוספת (ולכן אתייחס לרוב למועמדת). סביר גם שהוא ימנה שופטת לא לבנה. סוטומאיור לטינית, ויכול להיות שעכשיו תתמנה שופטת ממוצא אפרו-אמריקני או אסייתי. תכונות אלה קסמו לו ממילא. הן קוסמות לו עוד יותר בשנת בחירות. אובמה מעוניין למנות שופטת שתפסוק בהתאם לתפיסת עולם ליברלית. הוא רוצה גם לנסות להפיק רווחים פוליטיים בעבור המפלגה הדמוקרטית. מינוי מועמדת שחורה, למשל, עשוי לעודד נשים ושחורים להצביע. מאחר שאלה אוכלוסיות שתומכות ברובן בדמוקרטים, התשואה בקלפי ברורה. יתר על כן, אם הרפובליקנים יסכלו את המינוי, הדמוקרטים יציגו אותם כאלה שתוקעים מקלות בגלגלי השלטון. לאחר שהרפובליקנים הביאו להשבתת הממשל לפני כמה שנים בשל התנגדות לתקציב, הם איבדו אהדה בציבור. אובמה ינסה לשחזר תחושות אלה ולנצל אותן כדי ללחוץ על הסנאט לאשר את המינוי. כמה סנאטורים רפובליקנים שמתמודדים השנה ושחוששים לגורלם, כבר הודיעו כי הם סבורים שיש להצביע על המועמדת שיציג הנשיא. מנגד, אפשר שאובמה יעדיף למנות, ולכן יישא וייתן מראש עם חברי הסנאט כדי להגיע למועמד/ת מוסכם/מת בעל/ת דעות אמצע.

בשבוע החולף החלו להתפרסם ידיעות על מועמדים שהבית הלבן בוחן. בין היתר, עלה שמו של מושל מדינת נוואדה, בריאן סנדובל הרפובליקני. הוא כיהן בעבר כשופט של בית משפט מחוזי פדרלי. בחלק מהנושאים החשובים במשפט האמריקני דעותיו דעות אמצע. בתוך כמה ימים נשמעה ביקורת על ההצעה (משני הצדדים). מנהיגי הרפובליקנים לא הביעו תמיכה או חזרה מהתנגדותם העיקשת. סנדובל הודיע כי אינו מעוניין להתמנות. כלל לא בטוח שהיה בכך יותר מ"בלון ניסוי" – להעלות שמות שונים לפני שמודיעים על המועמדת הנבחרת, שנמצאת בין "קצוות" המועמדים האחרים – אולם המסר הפוליטי ברור. אובמה מוכן אפילו לבחון מועמד שלא היה בוחר בדרך כלל, והסנאט מתנגד אפילו לו.

דומה שעל רקע זה אפשר להבין מדוע פרסם הנשיא אובמה רשומה בבלוג המשפטי האמריקני המוביל SCOTUSblog בשבוע שעבר. ברשומה זו הוא חוזר על כוונתו למנות שופט/ת לבית המשפט העליון, מתאר את ההליכים לקראת המינוי, מונה את התכונות שהוא מחפש אצל המועמדת, ומפציר בסנאטורים לאשר את המינוי. ראשית, הרשומה היא הישג מרשים לבלוג מעולה. שנית, היא מעידה על חשיבותה של עיתונות הרשת בימינו. לענייננו, אפשר לטעון שיש בה ניסיון להציג את פרשת המינוי כסוגיה משפטית-מקצועית ולא פוליטית. היא מופיעה בפרסום מקצועי שפונה למשפטנים ליברלים ושמרנים כאחד. ככל שהעניין נתפס במונחים מקצועיים יותר, כך קשה יותר להתנגד למינוי מטעמים פוליטיים.

המינוי הקרוב – המועמדים בבחירות

לא ברור מה האינטרסים של המועמדים השונים לנשיאות. בשנים האחרונות עלתה החשיבות הציבורית של מינוי שופטים לבית המשפט העליון. מועמדים לנשיאות מודיעים אילו שופטים הם מעוניינים למנות. כשמדובר באפשרות ממשית, ולא בהצהרת כוונות ערטילאית, קל יותר לעודד מצביעים להשתתף בבחירות כדי שיתמכו במי שרוצה למנות שופטת בעלת דעות מתאימות. אולם יכול להיות שהמועמדים לנשיאות יעדיפו שהמינוי ייעשה טרם הבחירות. ראשית, ברגע שתהיה מועמדת של אובמה, קיים חשש שהבחירות יתמקדו בה. מועמדים עשויים לבכר שהבחירות יעסקו בהם ולא בצד שלישי. שנית, אין סיבה לשנע מועמדים של הצד השני. שלישית, לאחר הבחירות יהיה צריך למנות שופט/ת. צריך למנות גם בעלי תפקידים רבים אחרים – השרים, סגני שרים ועוד. למה להוסיף קרב מינוי נוסף? דרך אגב, אם הסנאט לא יאשר את מי שימנה אובמה, הנשיאה הילרי קלינטון והנשיא ברני סנדרס אינם חייבים למנות מחדש את המועמדת לאחר הבחירות. למה להגשים את מורשת אובמה ולא ליצור מורשת משל עצמם?

לבד מכל אלה, מינוי תלוי ועומד לבית המשפט העליון יציב זרקור על החשיבות של הבחירות לסנאט. כל מועמד לנשיאות ילחץ על בוחריו להצביע גם למועמד לסנאט ממפלגתו שיאשר את מועמדתו לבית המשפט העליון. מועמדים לסנאט במדינות שלא ברור מה תהיה תוצאת הבחירות בהן, עשויים להעדיף להסיר את הסוגיה מעל סדר היום כדי להציע לבוחרים לבחור לסנאט בלי קשר לבחירות לנשיאות.

בבית המשפט העליון – עד המינוי

ומה בבית המשפט העליון? הליכי מינוי לבית המשפט צפויים לארוך לפחות חודשיים. התוצאה היא שצפויים לכהן בו שמונה שופטים בלבד לפחות עד מארס–אפריל. בחודשים אלה בית המשפט שומע את אחרוני הדיונים לשנת המשפט, ואחריהם השופטים כותבים פסקי דין עד סוף יוני (ראו כאן). בשנה זו נשמעו וצפויים להישמע ערעורים בנושאים ששנויים במחלוקת עזה בציבור האמריקני: הפלות, העדפה מתקנת, ארגוני עובדים, חוק ביטוח הבריאות וחופש הדת, רפורמת ההגירה של הנשיא אובמה ועוד. מה יהא עליהם? אם השופטים חלוקים בדבר התוצאה ומספר זהה של שופטים מצביעים בעד כל אחת מהדעות, בית המשפט מאשר את פסק הדין שעליו הערעור (למשל כאן). אולם בהחלטה אין נימוקים ואין לה ערך תקדימי. אם השופטים מסכימים מה תהיה התוצאה המעשית אולם חלוקים ארבעה-ארבעה בדבר הנימוקים – מפרסמים את הנימוקים, אך ספק מה הערך התקדימי של דעה שאין לה רוב בבית המשפט. נראה שהשופטים ינסו להגיע בתיקים קיימים לתוצאות שמוסכמות על חמישה שופטים לפחות. אולי יכריעו בהם בנימוקים דיוניים. אולי יחליטו החלטות "צרות" שאינן משנות את הדין. אולי יגבר הלחץ – או כוח המיקוח – של שופטים "מתנדנדים": קנדי, רוברטס וברייר (ש"עורקים" מדי פעם מהמחנה שלהם), להסכים עם הצד השני בתיקים מסוימים.

כדי להימנע מתוצאות תיקו אפשר גם לקבוע את התיק לשמיעה מחדש בשנה הבאה. אם יעלה צורך לדחות תיקים רבים, תתעורר בעיה של "מילוי" לוח הזמנים השיפוטי בתיקים משנה קודמת ודחיית הטיפול בתיקים חדשים. אם לא יתמנה שופט עד הבחירות, לא ברור עד כמה תועיל דחייה. את הנשיא/ה החדש/ה ישביעו ב-20 בינואר. גם אם יישלח מינוי חדש לסנאט באותו יום, אישור עלול להיות רק במארס או אחר כך. התוצאה היא שבית המשפט יפעל בשמונה שופטים, למעשה, כמעט בכל שנת המשפט הבאה. דחיית תיקים, ודאי תיקים רבים, לסוף שנת המשפט הבאה לא תשיג בהכרח את מטרתה. לסיכום, נראה שגורלם של תיקים שונים תלוי בסיכויי המינוי של מועמדת לבית המשפט כפי שהם ייראו לקראת חודש יוני (אם הסנאט לא יאשר אותה עד אז). צפוי – או התרחש – מינוי, גדלים הסיכויים לדחייה ולדיון חדש בתיק בתחילת שנת המשפט הבאה. צפוי שלא יהיה מינוי, ירבו הניסיונות לסיים את הדיון בשנת המשפט הנוכחית.

עניינים מסוימים אינם סובלים דיחוי. במהלך השנה השופטים מכריעים בבקשות דחופות רבות: עיכוב ביצוע של הוצאה למוות, בקשות ביניים בתיקים ועוד. דוגמה טובה היא צווי ביניים שנתן בית המשפט כמה ימים לפני מותו של השופט סקליה. גורמים שונים ביקשו לעכב את כניסתה לתוקף של תכנית חדשה בענייני איכות סביבה שקבע הנשיא אובמה. שופטי בית המשפט העליון קיבלו את הבקשה. ארבעת השופטים הליברלים ציינו את התנגדותם לכך (כאן, כאן, כאן, כאן וכאן). אילו הבקשה הייתה נדונה שבוע לאחר מכן, היו ארבעה שופטים בלבד בעד קבלת הבקשות, ובית המשפט היה דוחה אותן. פעמים רבות לא תהיה השפעה לחסרונו של סקליה. נידונים למוות מבקשים לדחות הוצאתם להורג, ובית המשפט דוחה את בקשותיהם בדרך כלל. סקליה תמך בכך לרוב. גם כעת לא יהיה רוב של חמישה שופטים בעד קבלת הבקשות במקרים רגילים. במקרים חריגים שבהם המדינה מבקשת לבצע עונש מוות, אולי לא יהיו חמישה שופטים לקבל את הבקשה.

ואולי רואים עכשיו השפעה אחרת בבית המשפט. עורכי דין שטוענים בו רגילים לכך שחלק גדול מזמן הטיעון, אם לא רוב הטיעון, הוא שאלות מהשופטים. השופט סקליה היה ממרבי השאלות. השבוע נשמעו שוב תיקים בבית המשפט (וליד כסאו של סקליה בד שחור). באחד הדיונים אתמול סיים עורך דין את טיעוניו לפני הזמן שהוקצב לו – אירוע חריג ביותר. אולי השאלות יפחתו מעט. אולי הדיונים בעל פה ישנו מעט את אופיים. אולי השופטים (הנוכחיים והחדשה) יחזרו במהרה למנהגם.

בבית המשפט העליון – לאחר המינוי

לאחר המינוי החדש, יהיה אשר יהיה וכאשר יהיה, יתבהר הכיוון המשפטי של בית המשפט העליון בשנים הבאות. אם יתמנה שופט שמרן, נראה שהמגמה הקיימת תמשיך. אם יתמנה שופט ליברלי, צפויה אווירה משפטית חדשה. השופטים השמרנים יהיו במיעוט. השופט קנדי יאבד את השפעתו המכרעת (לכל היותר הוא יקבע אם פסק הדין יהיה ברוב של 5–4 או של 6–3). אם יתמנה שופט בעל דעות אמצע, התוצאות יהיו מעניינות יותר. נראה שלליברלים יהיה קל יותר בגלל שיש להם גוש שופטים גדול יותר, אך תלוי לאיזה כיוון ייטה השופט החדש.

גם אם בית המשפט יהפוך לליברלי, לא צפוי שתיעלם שיטת הפרשנות החוקתית שנוקטים השמרנים, היא האוריגינליזם. לפי שיטה זו, מפרשים את החוקה בהתאם לדרך שבה הבינו אותה האבות המייסדים של ארצות הברית ברבע האחרון של המאה ה-18 (או בתקופתם של תיקונים רלוונטיים לחוקה). היא מנוגדת בעיקר לשיטת החוקה כ"עץ חי", שמפרשת את החוקה לפי הבנתה כיום ולפי הערכים הנוכחיים. השופט סקליה היה השופט הראשון בבית המשפט העליון שדגל בשיטה זו, אף שלא הוא הגה אותה. כעת נותרו בבית המשפט השופט תומס – אוריגינליסט אדוק יותר מסקליה – והשופט אליטו, שאינו קוטל קנים (רק גודע עצים חיים). הנשיא רוברטס תומך בשיטה זו אף הוא, גם אם במידה פחותה. היא משגשגת בקרב שופטים שמרנים בערכאות נמוכות ובאקדמיה. גם אם יחזיקו בה רק שלושה שופטים בבית המשפט העליון, במקרים מסוימים יבקשו עורכי דין לשכנע אותם וחלק מהשופטים האחרים כדי ליצור רוב במקרה מסוים. עם זאת, לפחות בזמן הקרוב אין צפויה לה עדנה. לדעתי, לא נורא. נאמנות לדעתם של האבות המייסדים בעייתית ככל שמתרחקים מזמנם. מי שמבקש לחיות במדינה לפי ערכי המאה ה-18 בלי עדכונים מהותיים, יתכבד ויבנה מכונת זמן. החוקה אינה דלוריאן.

לקחים לישראל?

האם אנחנו יכולים ללמוד מהמתרחש בארצות הברית? מאבקי מינוי ידענו גם אנחנו (לרבות בתקופות בחירות וממשלות מעבר). הבדל חשוב בין השיטות הוא שבית המשפט העליון האמריקני יושב בהרכב מלא בכל התיקים שהוא דן בהם (להוציא מקרים שבהם שופט פסול מלשבת בתיק). מאחר שאצלנו גם הרכבים מורחבים בבית המשפט העליון אינם מלאים, ההשפעה המעשית של כיסא פנוי אינה קיצונית. היא קשורה יותר לעומס הכללי בבית המשפט. במקרה הצורך אפשר למנות שופטים במינוי זמני. נראה שכיום הפנימו אצלנו את יעילותה של פשרה במינויים (שלא לומר: עסקה). ודאי נשמע עליהם לקראת פרישתם של שלושה שופטים בתוך ארבעה חודשים בשנת 2017. מעניין מה יקרה כשיעלה צורך למנות שופט אחד, כפי שקורה עכשיו בארצות הברית. שם אפשרויות הפשרה, למשל מינוי שופטת ליברלית ושופטת שמרנית, מצומצמות יותר.

בית המשפט משתנה בכל שינוי בהרכבו, נוהגים לומר שופטי בית המשפט העליון האמריקני. בלא סקליה בית המשפט ודאי יהיה שונה. איך? נחיה ונראה. יש למה לצפות.

עדכון: ב-1.3 פרסם יושב הראש הרפובליקני של הוועדה המשפטית בסנאט, צ'רלס (צ'אק) גרסלי,רשומה משלו ב-SCOTUSblog. הוא מנה טעמים משפטיים להתנגדותו העקרונית למינוי שופט כעת. גם הוא מבקש להצטייר כמי שפועל ממניעים עקרוניים, ולא פוליטיים.

מתן גולדבלט הוא בעל הבלוג (המומלץ) DE IURIBUS.

(תזכיר) החוק למניעת הסתננות, סיבוב מס' 4: על הגבול הדק שבין זלזול לבין gaming

תגיות

, , , ,

ביום 11 באוגוסט 2015 ניתן פסק-דינו של בית המשפט העליון בבג"ץ 8665/15 דסטה ואח' נ' שר הפנים ואח". העתירה תקפה את חוקתיותו של החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014. בעוד שפסק-הדין (שנכתב על-ידי הנשיאה נאור) נמנע מלקבוע כי תכליתו של ההסדר, לפיו "מסתננים" שלא ניתן להרחיקם מישראל נדרשו לשהות במתקן "חולות" לתקופה של עד 20 חודשים, הינה בלתי ראויה, נקבע בו כי משך השהיה הנדרש ארוך מידי, אינו מידתי, ולכן אינו חוקתי. בג"ץ הורה לכנסת לקבוע הסדר חקיקתי חדש בתוך 6 חודשים. לביקורת על פסק הדין והנמקותיו, ראו מאמרי "מסע בארץ התכליות הנסתרות".

עוד הורה בג"ץ בפסק-דינו לשחרר תוך 15 ימים את כל מי ששהה בחולות 12 חודשים או יותר. על יסוד האומר, בסוף אוגוסט, שוחררו ממתקן "חולות" כ-1,200 אריתריאים וסודנים ללא רישיונות עבודה מסודרים, ללא כיסוי רפואי או נגישות לשירותים סוציאליים, וללא סיוע בדיור. לעניין מעמדם הרעוע של אזרחי אריתריאה וסודאן בישראל, המהווים 93 אחוז מאוכלוסיית מבקשי המקלט בישראל, ראו מאמרי "כוחן של הגדרות".

בדצמבר אשתקד, פרסם משרד המשפטים את תזכיר חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה), התשע"ו-2015. קריאת התזכיר טורדת מנוחה: ההסדר המוצע פוגעני מקודמו בכל הנוגע לזכויותיהם החוקתיות לחירות ולכבוד של מבקשי המקלט בשלושה היבטים מרכזיים.

ראשית, סעיף 32ד(א)(4) לחוק הקודם, שקבע כי ממונה ביקורת הגבולות לא יתן הוראת שהייה למסתנן שהוא הורה לקטין הסמוך על שולחנו, נמחק. הווה אומר, הורים לקטינים עלולים להישלח למתקן "חולות", בעוד שלא ברור מה יעלה בגורל ילדיהם. לאחר מתן פסק הדין, הרחיבה רשות האוכלוסין וההגירה את הקריטריונים לזימון ל"חולות". הקריטריונים הנוכחייים, שהוצגו במכתבו של מנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה, אמנון בן עמי מיום 23 באוגוסט 2015, פוטרים מהתייצבות קטינים, נשים, מי שגילו עולה על 60, הורים לקטין הסמוך על שולחנו בישראל, מי שבשל גילו או מצב בריאותו הפיזית או הנפשית השהייה בחולות עלולה לגרום לו נזק ואין דרך אחרת למנוע נזק זה, וכן קורבנות סחר ועבדות שהוכרו ככאלה. ההסדר המוצע מסיר את אחד הפטורים המהותיים.

שנית, סעיף 32ד(ח) לתזכיר קובע כי "לא יידרש בית משפט, לרבות בית הדין לעררים, לבקשה לסעד זמני המעכב את ביצוע החלטת ממונה ביקורת הגבולות לפי סעיף 32ד(א), טרם התייצבותו של מסתנן במרכז השהייה אלא מטעמים מיוחדים שיירשמו." כך, בעוד שלפי ההסדר הקודם ניתנה לכל מזומן ל"חולות" אפשרות להגיש ערר כנגד זימונו לבית הדין לעררים, כעת יידרשו טעמים מיוחדים על מנת לעשות כן. בדברי ההסבר נכתב במפורש כי "לאחר שנכנס לתוקפו תיקון מספר חמש, הוגשו מאות עתירות ועררים נגד החלטת ממונה ביקורת הגבולות ליתן הוראת שהייה למסתנן, כאשר כמעט בכל ההליכים המשפטיים ניתנו צווים שמעכבים את ההתייצבות במרכז השהייה הפתוח — דבר אשר הביא לקשיים ביישומו של החוק". דהיינו, העובדה שבית הדין לעררים מצא לנכון להגביל מימושן של הוראות שהיה היא העילה לשלילתה הכמעט- מוחלטת של סמכותו זו.

שלישית, סעיף 32כ(ב)(4) מאפשר לממונה ביקורת גבולות (גורם מנהלי) להורות על כליאה ממושכת במתקן "סהרונים" של מי שלא התייצב ב"חולות" בהתאם להוראת השהייה שניתנה לו או עזב את המתקן. לפי ההסדר הקיים, יכול היה הממונה להורות על כליאתם של מי שלא התייצבו במתקן או עזבו אותו בלי רשות לתקופה שבין חודש לארבעה חודשים, בהתאם למשך ההיעדרות. התזכיר מציע להאריך את תקופת הכליאה המינימלית לחודשיים, ואת תקופת הכליאה המקסימלית לחמישה חודשים.

מקריאת התזכיר עולה כי, כמו החוק הקיים, הוא אינו מגביל בדרך כלשהי את החזקתם במתקן "חולות" של מי שהגישו בקשות למקלט ובקשותיהם מצויות בבחינה. בתי המשפט לעניינים מנהליים פסקו כי עצם הגשתה של בקשת מקלט אינו שולל את הסמכות להחזיק אדם במתקן השהייה, אלא מהווה, לכל היותר, שיקול המשפיע על משך ההחזקה במתקן. ראו למשל עת"מ (י-ם) Abdalla Ibrahim 31754-08- נ' משרד הפנים (4 בספטמבר 2015); עת"ם (ב"ש) 27663-06-15 ראשיד נ' משרד הפנים (3 באוגוסט 2015).

לצד האמור, התזכיר מציין כי "פרק ד' [העוסק במתקן "חולות"]…נועד להתמודד בעיקר עם שתי קבוצות מסתננים עיקריות – יוצאי אריתריאה וסודן – אשר קיימים לעת הזו קשיים שונים בגירושם למדינות מוצאם." זאת ועוד, סעיף 4 לדברי ההסבר לתזכיר קובע כי "כניסתו של מסתנן בלתי מתועד לישראל היא מלכתחילה בלתי חוקית ומכאן המקום לקבוע דין מחמיר יותר על מסתנן מאשר על נתין זר שנכנס לישראל כדין והפך, לאחר שפקעו אשרתו ורישיון ישיבתו בישראל, לשוהה שלא כדין לפי חוק הכניסה לישראל."

המדינה מסרבת אפוא להפנים את האמור בפסקה 99 לפסק-דינה של השופטת נאור בבג"ץ דסטה, לפיה "יש לזכור כי מדובר במסתננים שלא ניתן לגרשם מישראל ואשר לא נשקפת מהם סכנה קונקרטית לביטחון המדינה או לחיי אזרחיה. כל חטאם הוא כניסה בלתי-חוקית לגבולותינו, אשר בגינה אין המדינה רשאית ככלל להענישם (ראו והשוו: סעיף 31(1) לאמנת הפליטים)".

ההיבט היחיד שבו ההסדר המוצע בתזכיר מצמצם ביחס להסדר הקיים את היקף הפגיעה בחירות- משך השהיה המרבי במתקן "חולות"- כמעט מרוקן מתוכן את החלק האופרטיבי בפסק-הדין. כך, קובע סעיף 32כא(א) כי "תקופת השהייה תעמוד על תקופה של 12 חודשים ואולם רשאי שר הפנים או מי שהוסמך על ידו, להאריך תקופה זו לתקופה נוספת שלא תעלה על 6 חודשים מטעמים מיוחדים שירשמו". התזכיר לא מפרט מהם אותם "טעמים מיוחדים" בעטיים ניתן יהיה להאריך בחצי שנה את תקופת השהייה. כך, תוכל המדינה ליתן הוראות שהיה לשוהים המצויים כבר בישראל ל- 18 חודשים, בסך-הכל חודשיים פחות מההסדר הקיים, הבלתי חוקתי.

בנוסף, סעיף 32כא(א1) קובע כי "על אף האמור בסעיף קטן (א), מסתנן אשר נכנס לישראל לאחר פרסומו של חוק זה, לא ישהה במרכז השהייה יותר מ- 18 חודשים". עוד מובהר בתזכיר, כי התקופה הקבועה ביחס לאלו שיכנסו לישראל לאחר שהחוק יכנסו לתוקף מתווספת לתקופה של שלושה חודשים במהלכה יוחזקו בכלא סהרונים לאחר כניסתם לישראל. כלומר, מדובר בפרק זמן מצטבר של 21 חודשים של שהיה במתקני שירות בתי הסוהר ("סהרונים" ו"חולות"), ללא קשר לשאלה האם השוהה הגיש בקשה למקלט ו/או האם ניתן להרחיקו מישראל.

התזכיר מציג את ההסדרים המוצעים לשלילת החירות כחלק מ"הגשמת מארג התכליות" של הממשלה הכוללות "המשך מגעים עם מדינות שלישיות נוספות לאיתור חלופות יציאה וגירוש למדינות שלישיות נוספות". בהקשר זה, תלוי ועומד בפני ביהמ"ש העליון ערעור (עע"ם 8101/15 צגטה) על פסק-דינו של בית המשפט המחוזי בבאר שבע (עת"מ (ב"ש) 5126-07-15 צגטה (8 בנובמבר 2015). העותרים, שני אזרחי אריתריאה, מסרבים "לצאת מרצון" לאחת משתי מדינות שלישיות עלומות (המדובר, ככל הנראה ברואנדה ואוגנדה), שהמדינה מסרבת לחשוף את זהותן (קל וחומר את ההסכם שנחתם לכאורה עמן) שלא במסגרת דיונים במעמד צד אחד. לטענתם, סרוב זה אינו מהווה "חוסר שיתוף פעולה" עם הליך ההרחקה", המהווה לכאורה עילה להחזקתם במעצר בלתי מוגבל בזמן מכוח סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל. לדיון בחוקיות הסדרי העברה למדינה שלישית, ראו מאמרי באתר: "יציאה מרצון?".

בפסקה 57 לפסק-דינה בבג"ץ דסטה, ציינה הנשיאה נאור כי "כאזרחית, הייתי שמחה לראות את מדינתי-שלי עם יותר חמלה, גם כלפי מי שחשוד בכך שהסתנן לישראל לשבור שבר. עם זאת, כשם שאין אנו בוחנים את תבונת החוק כך אין אנו שמים עצמנו במקום המחוקק. תפקידנו הוא לבדוק את חוקתיות החוק." על פי פרסומים בתקשורת, היועמ"ש לממשלה ויינשטיין הביע התנגדותו לתזכיר בנוסחו הנוכחי. יש לקוות, כי בפרק הזמן הקצר שנותר עד לסיום תקופת ששת החודשים שהקצה ביהמ"ש העליון למדינה לקביעת הסדר חקיקתי חדש, יסכין משרד המשפטים להציע הסדר המיישם את מחויבותיה החוקתיות והבינלאומיות של מדינת ישראל (למשל, ברוח הצעת החוק הפרטית שהונחה ב- 20 ביולי 2015 על שולחן הכנסת). מוטב מאוחר.

(המאמר פורסם באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה)

נטישה המונית של דירקטוריון חברה ציבורית

הבוקר קרסו מניותיהן של החברות א. דורי ודורי בנייה, לאחר שבעלת השליטה בחברה הודיעה שבכוונתה למכור את החברה בבורסה או מחוץ לבורסה, וכל הדירקטורים המכהנים בדורי בנייה הודיעו על התפטרותם. הראשון להתפטר מהדירקטוריון היה יו"ר הדירקטוריון, אריה מינטקביץ', אשר הודיע כי התפטרותו באה "לאור החלטתה של חברת גזית גלוב בע"מ למכור את אחזקותיה בקבוצת א. דורי בע"מ". לאחריו התפטרו בזה אחר זה יתר הדירקטורים – הדירקטור אריה עובדיה והדירקטורים החיצוניים וילי יצחקי ואיריס ציבולסקי חביליו. שלושתם מסרו מכתב התפטרות זהה, לפיו התפטרותם באה עקב "התפטרות יו"ר נוסף לאחר התפטרות מנכ"ל החברה והיו"ר הקודם במהלך הימים האחרונים".

הרקע להתפטרות, כפי שהסביר היטב מינטקביץ' במכתב ההתפטרות שלו, הוא ההחלטה האמורה של גזית גלוב למכור את מניות קבוצת דורי. ההחלטה למכור את המניות, התקבלה לאחר כישלונן של מספר הצעות רכש שהגישה גזית גלוב למניות קבוצת דורי, שנועדו למחוק אותה מהבורסה כדי להפחית שכבה אחת בפירמידת האחזקות של גזית גלוב כנדרש לפי חוק הריכוזיות. הצעת הרכש האחרונה נכשלה לאחר שבית ההשקעות פסגות מכר את אחזקותיו בקבוצת דורי לאורי אדלסבורג – יריבה של גזית גלוב בשל סכסוך הנוגע לתחנת הכוח דוראד – ואפשר לאדלסבורג להשיג הישג טקטי במאבק עם גזית. ההודעה על מכירת המניות והקריסה שבאה לאחר מכן פגעה הן באדלסבורג, אשר השקעתו בקבוצת דורי ספגה מכה קשה, הן בפסגות, אשר נותר להחזיק באגרות חוב של קבוצת דורי.

האם התפטרותם של הדירקטורים נעשתה כדין?

חוק החברות אמנם מרשה לדירקטור להתפטר בכל עת. אולם, גם בשעת התפטרותו, דירקטור חב לחברה את חובותיו הבסיסיות ביותר – חובת הזהירות וחובת האמונים. חובת האמונים מחייבת דירקטור, בכל עת, לפעול אך ורק לטובת החברה. דירקטור אינו שליחו של בעל מניות. הוא נושא-משרה עצמאי, אשר חב חובות באופן עצמאי אך ורק כלפי החברה. מתוקף תפקידו, טובתה של החברה לעולם קודמת לטובתו-שלו, ואסור לו לפעול בניגוד עניינים עם החברה. הדברים נכונים לגבי כל דירקטור – דירקטור רגיל או דירקטור חיצוני.

יתר על כן, חוק החברות לא מכיר במצב שבו חברה נותרת ללא דירקטוריון, ומבחינה פורמאלית מצב זה כלל אינו אפשרי.

אני סבור שלאור טיבן של חובותיו של דירקטור כלפי החברה, הוא אינו יכול להתפטר באופן מיידי, אלא במקרים חריגים, כאשר יש סיבה טובה לכך, כמו למשל סיבה הנוגעת לבריאותו, או סירוב לקחת חלק בפעולות של החברה אשר נעשות שלא כדין, לאחר שהוא פעל כדי למנוע אותן. החופש של דירקטור להתפטר אינו מוחלט. ההתפטרות שלו צריכה להיעשות בסבירות ובמידתיות, לאחר שהוא ווידא ככל הניתן שהדבר לא יפגע בחברה. ברגיל, עליו לתת הודעה מוקדמת נאותה, אשר תאפשר לחברה למצוא לו מחליף. הוא בוודאי אינו יכול להתפטר כאשר ידוע לו שהדבר יותיר את החברה ללא דירקטוריון, אלא אם אין מנוס מכך. הדברים נכונים ורגישים שבעתיים כאשר החברה נמצאת במשבר, כפי שנמצאת דורי בנייה, אשר לפני כשנה נתגלו בדוחותיה ליקויים חשבונאיים מרחיקי לכת, אשר הביאו אותה למשבר עמוק.

על פני הדברים, נראה כי התפטרותם המתואמת של חברי הדירקטוריון של דורי בנייה, מהווה לקיחת צד בחיכוכים שבין בעלת השליטה בחברה לבין יתר בעלי המניות והנושים של החברה, והפקרה של החברה בשעת משבר. העובדה שבעלת השליטה החליטה להעמיד למכירה את מניות החברה שבבעלותה, או שיו"ר הדירקטוריון התפטר, אינה מהווה בעיני טעם מספיק להתפטרות מיידית. ההתפטרות הקולקטיבית והמתואמת, כנטישה של ספינה בלב ים מבלי שנמצא לה קברניט, עשויה להוות הפרה של חובותיהם של הדירקטורים כלפי החברה. כיוון שמדובר במעשה מכוון, בנסיבות אלה עשויות אף להיות טענות לגבי תוקפם של כתבי השיפוי והסכמי הפטור מאחריות אשר ניתנו להם.

זאת ועוד, מעבר לעובדה שההתפטרות הקולקטיבית של חברי הדירקטוריון עשויה להוות הפרה של החובות של הדירקטורים כלפי החברה, ייתכן שכלל אין לה תוקף. כיוון שחברה לא יכולה להישאר ללא דירקטוריון, יש לראות בדירקטורים המתפטרים כמי שכהונתם תסתיים רק כאשר ימונה לחברה דירקטוריון חדש, ויש לראות בהם אחראים לפעולתה של החברה עד שיימצא להם מחליף.

שימוש מותר בצילומים במסגרת "דיווח עיתונאי"

תגיות

, ,

שימוש מותר  בצילומים  במסגרת "דיווח עיתונאי"

עו"ד גילעד רוגל

סעיפים 18+19 לחוק זכות יוצרים מתירים לבצע פעולות ביצירה שיוחדו בחוק לבעל זכות היוצרים, ללא  קבלת רשות ממנו וללא תשלום תמורה, באם השימוש הולם את המטרות המנויות בסעיף ובאם השימוש עומד בדרישת ההוגנות.

המטרות המנויות בסעיף 19 (א) הן לימוד עצמי, מחקר, ביקורת, סקירה, דיווח עיתונאי, הבאת מובאות, או הוראה ובחינה על ידי מוסד חינוך.

סעיף 19(ב) קובע כי לצורך בחינה של הוגנות השימוש ביצירה לעניין סעיף זה, יישקלו, בין השאר, כל אלה:

 (1)   מטרת השימוש ואופיו;

(2)   אופי היצירה שבה נעשה השימוש;

(3)   היקף השימוש, מבחינה איכותית וכמותית, ביחס ליצירה בשלמותה;

(4)   השפעת השימוש על ערכה של היצירה ועל השוק הפוטנציאלי שלה.

הבדיקה במסגרת סעיף 19 לחוק היא בדיקה דו – שלבית: תחילה יש לבחון אם השימוש בא בגדר אחת המטרות המותרות שבסעיף 19(א) ובהינתן שהוא בא בגדר אחת המטרות המותרות , בודקים את "הוגנות השימוש" על פי הפרמטרים שנקבעו בסעיף 19(ב).

ברשימה זו נתמקד בשימוש ההוגן לצרכי "דיווח עיתונאי" והשאלה הראשונה הנשאלת היא מהו  "דיווח עיתונאי"?

המילים "דיווח עיתונאי" צרות בהרבה מן המילים : "שימוש עיתונאי". המילה "דיווח" , מורה על כך שהאירוע הוא אירוע חדשותי אקטואלי ,שהרי אי אפשר "לדווח" על אירוע שהתרחש לפני מספר שנים.

סעיף 30(2) לחוק זכויות יוצרים הבריטי, מכיר בשימוש הוגן  אם הוא נעשה:

                        For the purpose of reporting" current events""

על מנת להיחשב כדווח עיתונאי , הנושא צריך להיות בגדר "אקטואליה" וככל שהאירוע המדווח רחוק יותר, כך תפחת הנטייה לראות בהתייחסות אליו "דיווח עיתונאי".

אם במסגרת דיווח על חקירתה של בר רפאלי במס הכנסה תוקרן במהדורת החדשות בטלוויזיה תמונה שלה, מדובר באקטואליה וזהו שימוש מותר ללא קבלת רשות. לעומת זאת, אם משודר סרט תיעודי על הקריירה של בר רפאלי ללא זיקה לאירוע אקטואלי , השימוש באותו צילום ללא רשות,  ייחשב כהפרה של זכות היוצרים .

דוגמה נוספת: שידור צילום מלחמת יום כיפור במסגרת כתבה לציון יום השנה למלחמה,  עשוי להיות מותר ללא רשות בעל זכות היוצרים בשל ההקשר האקטואלי  ואולם, שימוש באותו צילום במסגרת סרט דוקומנטרי היסטורי על מלחמת יום כיפור, יהיה אסור ללא רשות בעל זכות היוצרים.

לא די בכך שהנושא נכלל במהדורת החדשות בטלוויזיה כדי להיחשב כדי להיחשב current event"" – המבחן הוא מבחן התוכן וההקשר ולא מבחן מסגרת השידור.

הכללת צילומים  בשימושים  המותרים אינה מובנת מאליה: בניגוד לחוק הישראלי, סעיף 30(2) לחוק זכויות יוצרים הבריטי משנת 1988 , מחריג במפורש צילומים מתחולת שימוש הוגן וכלל אינו מתיר בהם כל שימוש בלא קבלת רשות מאת בעל זכות היוצרים:

"Fair dealing with a work (other than a photograph) for the purpose of reporting current events does not infringe any copyright in the work provided that (subject to subsection (3)) it is accompanied by a sufficient acknowledgement"

נהוג לומר כי המניע להחרגת צילומים משימוש הוגן בחוק הבריטי, הוא למנוע מעיתונים להעתיק צילומים מעיתונים מתחרים ואולם, החוק הבריטי אוסר באופן גורף על שימוש בצילומים לצרכי דיווח עיתונאי , גם אם הם לא הועתקו מעיתון אחר.

בניגוד למחוקק הבריטי, המחוקק הישראלי מאפשר שימוש בצילומים לצורך דיווח עיתונאי וגם החוק הקנדי והחוק האמריקאי לא אסרו על שימוש הוגן בצילומים.

האיזון בחוק שלנו בין זכות הקניין של בעל זכות היוצרים  לבין שימוש רחב המרוקן את זכותו מתוכן , מתבצע ע"י הגבלת השימוש לדיווח עיתונאי להבדיל "משימוש עיתונאי" וכן ע"י דרישת הוגנות השימוש.

כך למשל, על מנת למנוע העתקה ע"י עיתון, ערוץ טלוויזיה או אתר אינטרנט של צילום מעיתון אחר, ניתן להגיע לתוצאה כי העתקה זו,  אינה עומדת במבחן הוגנות השימוש מבחינת "מטרת השימוש ואופיו" ואפילו אם השימוש היה למטרת דיווח עיתונאי.

כל אחד יסכים  כי גניבת צילום ושימוש בצילום גנוב במסגרת דיווח עיתונאי , לא תחסה תחת הגנת שימוש הוגן ובאותה מידה ניתן לקבוע כי העתקת צילום מעיתון או מאתר אינטרנט שבו התפרסם הצילום, אינה מעשה הוגן ועל כן , השימוש  בו לא יהיה שימוש הוגן.

מגבלה שלישית שבאה למתן את  הפגיעה בזכות הקניין של בעל זכות היוצרים היא דרישת הפסיקה , כי ציון שמו של בעל זכות היוצרים מהווה תנאי להוגנות השימוש.

הן בדין הקודם והן בחוק זכות יוצרים החדש משנת  2007,  אין ביטוי סטטוטורי לדרישה לציון שמו של בעל זכות היוצרים (acknowledgment""), אך בית המשפט ראה דרישה זו כנובעת מן "ההוגנות" של השימוש, שהרי לציון שמו של בעל זכות היוצרים, אינו עולה למשתמש מאום,  בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר" .

דרישת ציון שמו של בעל זכות היוצרים כתנאי להוגנות השימוש, מופיעה במפורש בסעיף 30 לחוק זכות יוצרים הבריטי משנת 1988 וכן בחוק הקנדי .

ראשיתה של דרישה זו הייתה בע"א 2790/93 Robert E. Eisenman נ' אלישע קימרון, היא בוססה בע"א (מחוזי ת"א) 3038/02 זום תקשורת (1992) בע"מ נ' הטלוויזיה החינוכית הישראלית ונפסק כי היא עומדת בתוקפה גם לאחר חקיקת החוק החדש (ת.א  3560/09 (מחוזי י-ם)  ראובני נ' מפה- מיפוי והוצאה לאור בע"מ).

יודגש כי ציון שמו של בעל זכות היוצרים במסגרת השימוש ההוגן , אינו נובע מהזכות המוסרית שהרי הגנת השימוש ההוגן עוסקת  בזכות היוצרים ולא בזכות המוסרית. ייתר על כן, לעיתים קרובות, בעל זכות היוצרים אינו בעל הזכות המוסרית ביצירה. כך למשל, במקרה של צלם העובד בעיתון, זכות היוצרים שייכת לעיתון בעוד שהזכות המוסרית שייכת לצלם.

בעוד ש"הקרדיט" מכוח הזכות המוסרית נובע מן הזכות האישית של אדם כיוצר, הרי שציון שמו של בעל זכות היוצרים במסגרת הוגנות השימוש לפי סעיף 19 לחוק, נובע מכיבוד הזכות הכלכלית של בעל זכות היוצרים ומדובר בשני מושגים מובחנים זה מזה.

 

 

 

 

 

קוף אחרי בן אדם / טליה שוורץ-מאור

קוף אחרי בן אדם/טליה שוורץ מאור*

בשנת 2011, יצא הצלם דיוויד סלייטר למסע אחר קופי המקוק השחור (celebes crested macaque) באינדונזיה. באחד מימי הצילומים בהם שהה בחברת הקופים, נטל  האחד מהם את המצלמה והחל מצלם כמאתיים תצלומים עצמאיים ("סלפי") ייחודים שלו ושל חבריו. לימים ייטען סלייטר כי הוא זה שייצר את התנאים הנדרשים ותכנן את סט הצילומים כך שתווצרנה תמונות הסלפי; הוא הציב את המצלמה על חצובה, עיצב את הפריים והכין את הלחצן – הכל מתוך ידיעה שכאשר יתרחק, הקופים ימשיכו את מלאכת הצילום בעצמם.

מקצת מהתמונות נמכרו על ידי הצלם למגזינים שונים ובאופן זה או אחר, תמונה מסוימת מצאה דרכה למאגר התמונות לשימוש חופשי של האנציקלופדיה החופשית, ויקיפדיה (Wikimedia Commons). סלייטר פנה למפעילת האתר, קרן ויקימדיה, בבקשה להסיר את התמונה, בטענה כי פרסום התמונה בויקיפדיה גורם לו לאובדן הכנסות פוטנציאליות ומפר את זכויותיו בתמונה. בקשת ההסרה של סלייטר נחשפה על ידי ויקימדיה באוגוסט 2014 בדו"ח שקיפות תקופתי[1]. ויקימדיה מצידה סירבה להסיר את התמונה בטענה כי התמונה שייכת  לנחלת הכלל; לדברי  החברה, סלייטר לא צילם את התמונה ומשכך איננו בעל זכות היוצרים[2]. סלייטר נתקל בסירוב על רקע דומה כאשר פנה בבקשת הסרה לצדדים שלישים אשר פרסמו את התמונות[3].

ניתן לזהות הסכמה רחבה בקרב מומחים לקניין רוחני, לפיה התמונות המדוברות אכן מצויות בידי נחלת הכלל[4]. שעה שהתמונות לא צולמו בידיו, ההגיון מורה שאין לצלם הבריטי זכויות יוצרים בהן. יחד עם זאת, לפי מספר חוקרים בריטים (ובהשפעת תמונת המצב המשפטית בבריטניה), יתכן מצב בו סלייטר הוא בעל זכות היוצרים אף על פי שלא צילם בפועל את התמונות. זאת, בהנתן שציוד הצילום הוא בבעלותו ואם יתברר כי אכן הכין את הסט כפי שטען, כך שכל שנותר לקוף הוא רק "ללחוץ על הכפתור". במצב דברים זה הם טוענים, ייתכן וניתן יהיה לשייך לסלייטר את היצירה. כך או כך, נדמה היה שהמחלוקת נסובה על בעלותו של הצלם הבריטי וקשה היה לצפות את ההתפתחות הבאה.

בהעדר תביעה מצידו של סלייטר, נדמה היה כי נסתם הגולל מעל סלפי המריבה. ואולם ביום 21/9/2015 הגיש ארגון זכויות בעלי החיים PETA תביעה בבית המשפט הפדרלי בקליפורניה, בה הוא טוען בשמו של קוף העונה לשם נארוטו (Naruto), כי יש להכיר – בקוף – כבעל זכויות היוצרים בתמונות. בכתב התביעה, אשר מופנה כנגד הצלם, חברת הצילום וחברת הפרסום שאחראית לפרסום סדרה מהתמונות, מבקש הארגון להכיר בו כבא כוחו של בעל החיים וכמי שינהל את הזכויות האמורות מטעמו. בתמצית, התובעת טוענת כי החוק האמריקאני מגדיר יצירה (“authorship”) באופן רחב, אשר כולל בתוכו התייחסות אפשרית ליצירות שאינן יציר כפיו של ההומו-ספייאנס, הוא בן האנוש[5]. טיעון זה לכל הפחות תמוה בהנתן זה שבדצמבר 2014 (בעקבות הסכסוך שנתגלע) פרסם משרד זכויות היוצרים האמריקאני הבהרה לפיה יצירה שנוצרה שלא על ידי בן אנוש, לא ניתנת לרישום[6].

הצהרות שמסר ארגון זכויות בעלי החיים מלמדות, כי התביעה לפחות בחלקה היא סימבולית[7]. באמצעות התביעה, התובעת מבקשת לייצר קביעה ראשונה מסוגה, לפיה בעל חיים הוא בעליו החוקי של פיסת קניין. אולם מעבר לענייניי אדם-טבע-מוסר, לתביעה עשויות להיות שתי השלכות במישור המשפטי. ראשית, באשר להגדרת זכות היוצרים ושנית, בהיקש למעמדן המשפטי של תוכנות מחשב.

זכות יוצרים ניתן לתאר באופן הפשוט ביותר, כנקודת האיזון שבין הצורך החברתי בעידוד יצירה לבין ההכרח בהבטחת זכויות היוצר מנגד. על פי החקיקה האמריקאנית, ככלל, צילום ייחשב ליצירה אמנותית הראויה להגנת זכויות יוצרים ובלבד שהושקעו בו עבודה וכשרון מינימלים כמענה על דרישת ה"מקוריות". רכיב נוסף כמעט מובן מאליו הוא, עצם קיומם של בעלים שיצרו את היצירה (“author”).

סלפי האוסקר המפורסם של אלן דג'נרס העלה את סוגיית הבעלות בתצלום גם הוא (נוכח תמונה מרובת משתתפים, לא חיות) ועל פי רוב, הנחת העבודה היא כי במקרים של תצלום, זכות היוצרים שייכת לזה אשר צילם בפועל, משמע, לחץ על הכפתור[8]. במקרה של הקוף נארוטו, מי שנטל את התצלום בפועל איננו בן אנוש. מתן זכות יוצרים לבעל חיים היא בעלת השלכות מרחיקות לכת במובן הצר של זכויות היוצרים ומשמשעה בפועל יהא הגדרה מחדש של עצם הזכות (ולמי היא ניתנת). היסטורית, החוק שיצא תחת בתי המשפט בארה"ב מנחה כי הגנת זכויות יוצרים תנתן רק לבני אנוש ויש להניח שכך יהיה גם הפעם. העובדה שאין באפשרות קוף המקוק ליצור תצלום מוגן מלכתחילה, משמעה כי אין באפשרות בעל המצלמה, סלייטר, לקבל זכות יוצרים. התצלומים המדוברים כפי הנראה יוגדרו על בית המשפט כבלתי ניתנים לרישום (“uncopyrightable”) ולפיכך, כמצויים בידי נחלת הכלל.

יחד עם זאת, ככל שהתביעה תתקדם, ניתן יהיה לזהות בה משמעות משפטית נוספת, הקשורה בעולם תוכן שונה מזה של זכויות היוצרים. בעולם המנוהל יותר ויותר על ידי מכונות ותוכנות מחשב, עולה ושבה ביתר שאת השאלה בדבר זכויות או לחילופין חובות, שניתן להחיל על פיקציה שאינה בן אנוש. כיום, הדעה הרווחת היא שכל פעולה של תוכנה ניתן לייחס לבן אנוש שיצר אותה ואולם תיאורטית, לא ירחק היום בו המכונה תעמוד על שתי רגלים, פיקטביות, אך עצמאיות. בהיבט זה, מעניין יהיה לראות את התמודדותו של בית המשפט עם קוף המקוק כישות משפטית, מזוית ההיקש הרעיוני למעמדן המשפטי של תוכנות מחשב.

* טליה שוורץ-מאור היא מועמדת לתואר SJD בבית הספר למשפטים באוניברסיטת ברקלי שבקליפורניה, בעלת תואר LL.M. מאוניברסיטת ברקלי ובעלת תואר LL.B. מהפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית בירושלים.

[1] https://transparency.wikimedia.org/content.html

[2] http://arstechnica.com/tech-policy/2014/08/monkeys-selfie-at-center-of-copyright-brouhaha/

[3] https://www.publicknowledge.org/news-blog/blogs/monkey-selfie-crying-wolf

[4] http://www.slate.com/blogs/moneybox/2014/08/06/monkey_selfie_who_owns_the_copyright.html

[5] "Our argument is simple…US copyright law doesn't prohibit an animal from owning a copyright, and since Naruto took the photo, he owns the copyright, as any human would".

[6] http://arstechnica.com/tech-policy/2014/08/monkeys-selfie-cannot-be-copyrighted-us-regulators-say/

[7] “If this lawsuit succeeds, it will be the first time that a nonhuman animal is declared the owner of property (the copyright of the “monkey selfie”), rather than being declared a piece of property himself or herself” http://www.peta.org/blog/this-selfie-may-set-a-legal-precedent/

[8] http://www.thewire.com/politics/2014/03/paging-bradley-coopers-lawyers-you-might-own-ellens-famous-oscar-selfie/358758/

מסע בארץ התכליות הנסתרות: בעקבות בג"ץ 8665/14

ביום 11 באוגוסט 2015 ניתן פסק-דינו  של בית המשפט העליון בבג"ץ 8665/15 דסטה ואח' נ' שר הפנים ואח'. העתירה נדונה בפני תשעה שופטים בראשות הנשיאה, מרים נאור, שאף כתבה את פסק-הדין המרכזי. היא תקפה את חוקתיותו של החוק למניעת הסתננות ולהבטחת יציאתם של מסתננים מישראל (תיקוני חקיקה והוראות שעה), התשע"ה-2014 ("תיקון מס' 5").

פסק-הדין קבע כי ההסדר הקבוע בסעיף 30א לתיקון מס' 5, לפיו "מסתנן" שהוצא בעניינו צו גירוש יוחזק, ככלל, במשמורת למשך שלושה חודשים ממועד כניסתו הבלתי מורשית לישראל, הוא חוקתי, חרף פגיעתו בזכות החוקתית לחירות (סעיף 5 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו), שכן הוא עומד במבחני פסקת ההגבלה (סעיף 8 לחוק היסוד). מתוקף הסדר זה, שנוגע רק למי שנכנסו לישראל לאחר כניסתו לתוקף, נכלאו ב"סהרונים"  41 "מסתננים" (לפי נתוני משרד הפנים) שאותרו בגבול מצרים במחצית הראשונה של שנת 2015.

חלק הארי של פסק-הדין עוסק בהסדרים הקבועים בפרק ד' לחוק הנוגעים להחזקה של "מסתננים" ב"מתקן שהיה" (בפועל, מתקן "חולות" על גבול מצרים). סעיף 32ד(א) מאפשר לממונה ביקורת הגבולות ליתן "הוראת שהיה" המחייבת "מסתנן" שנמצא כי "יש קושי, מכל סוג שהוא, בביצוע גירושו למדינת מוצאו" לשהות במתקן לתקופה מרבית של 20 חודשים. בג"ץ קבע כי, בעוד שתכליתה המוצהרת של החקיקה, "מניעת השתקעות במרכזי הערים", הינה תכלית ראויה, תקופת השהיה המרבית הקבועה בחוק אינה חוקתית. שני שופטים, עוזי פוגלמן ויצחק עמית, סברו כי גם סעיף 32כ, המאפשר כליאה במתקן "סהרונים" של שוהים ב"חולות" עקב ביצוע עבירות משמעת, אינו חוקתי. השופט ניל הנדל, בדעת מיעוט, סבר כי כלל ההסדר הקבוע בפרק ד' חוקתי. בית-המשפט הורה למדינה לשחרר את כל המוחזקים ב"חולות" למעלה משנה בתוך 15 יום ממועד פסק-הדין, ולקבוע בתוך חצי שנה הסדר חלופי להסדר הקבוע בסעיף 32ד(א); בהעדר חקיקה חדשה, תפקע הסמכות להוציא הוראת שהייה למסתננים. עד קביעת הסדר חלופי, התקופה המרבית של הוראות השהיה שכבר הוצאו תוגבל לשנה.

פסק-הדין מחזיק 130 עמודים. כל השופטים (למעט השופט דנציגר, שהצטרף בהסכמה לפסק-דינה של הנשיאה) כתבו חוות-דעת נפרדות. להלן, אאיר חמישה היבטים של פסק-הדין: (א) דרישת ההיתכנות להרחקה מישראל כתנאי לכליאה; (ב) מתקן השהיה בין תכליות נסתרות לגלויות; (ג) "מניעת השתקעות" בראי "הערפל הנורמטיבי"; (ד) דיני הפליטים בהופעת אורח; (ה) "חטא" הכניסה הבלתי מורשית לישראל.

א. היתכנות להרחקה מישראל: תנאי לכליאה

פסקי-הדין הקודמים בפרשות אדם וגבריסלאסי פסלו את תיקון מס' 3 ותיקון מס' 4 שאפשרו החזקה במשמורת של "מסתננים" למשך שלוש שנים ושנה, בהתאמה. אי-התלות בין ההחזקה במשמורת לבין היתכנות להרחקה מישראל עמדה ביסוד ההכרעות. עמדתה הנוכחית של המדינה, כפי שהוצגה בפסק-הדין המרכזי, היא כי [34] תכלית המעצר למשך שלושה חודשים בהתאם לסעיף 30א היא "מיצוי הליכי זיהויו של המסתנן והעמדת פרק זמן הכרחי למדינה לשם גיבוש אפיקי יציאה מרצון או גירוש מישראל". לדידה של הנשיאה, זו תכלית ראויה, גם אם נלווית לה תכלית הרתעת הרבים ("חסם נורמטיבי", בלשון דברי הסבר), שכן [35] "אין פסול בתכלית של הרתעה כאשר היא נלווית לתכלית לגיטימית אחרת".

החקיקה אינה כוללת הוראה המתְנָה את המשך החזקתו של "מסתנן" במשמורת עד תום שלושת החודשים בהיתכנות להרחקתו. ואולם, הנשיאה מציינת [46] כי המדינה הצהירה במפורש בדיון בעל-פה כי היא מכירה בכך שסמכות ההחזקה במשמורת כפופה לקיומה של היתכנות סבירה להרחקה. על יסוד הצהרה זו, מצאה הנשיאה כי ההסדר חוקתי. עולה, אפוא, כי העמדה העקרונית שהוצגה בעתירות הקודמת לפיה מעצרם של מי שלא ניתן להרחיקם הוא, ככלל, פסול התקבלה. זו הכרעה חשובה, התואמת את פסיקתו העקבית של בית-המשפט העליון ביחס להרחקה מכוח סעיף 13 לחוק הכניסה לישראל.

ב. "מתקן השהיה": בין תכליות נסתרות וגלויות

התכלית המוצהרת של החקיקה, כפי שהוצגה על-ידי המדינה, היא "מניעת השתקעות במרכזי הערים". העותרים גרסו כי תכליתה האמיתית (הנסתרת) של החקיקה הינה שבירת רוחם של מבקשי המקלט ועידודם לעזוב "מרצון". הם הציגו עדויות לגבי לחץ שהופעל על מי שבאו לחדש אשרות שהיה ו/או לקבל שירותים אחרים, והצהרות מפורשות של שרי הפנים לשעבר גלעד ארדן ומירי רגב לפיהן מטרת החקיקה היא להביא ליציאתם של "המסתננים" מישראל. תשובת המדינה, מפי באת-כוחה, הייתה הכחשה עקרונית. השופט פוגלמן ציין כי [26] "המדינה לא התייחסה לטענותיהם הקונקרטיות של העותרים בהליך שלפנינו – שגובו בתצהירים – שלפיהן במרכז השהייה אמנם הופעל עליהם לחץ כבד לצאת מן הארץ." השופט עמית הטעים כי [5] כי "החוק הנוכחי נוקט שיטה של "סירקולציה צנטריפוגלית" בדרך של הוצאתם של המסתננים ממרכזי הערים, סחרורם בתנופת צנטריפוגה אל שולי המדבר למשך עשרים חודש, משם חזרה למרכזי הערים, ובמקביל, הוצאתם של אחרים ממרכזי הערים "למלא את מקומם" במרכז השהייה. דרך נפתלת זו של תחלופה מתמדת של מסתננים…מעוררת את החשש שמא מאחורי התכלית המוצהרת של מניעת השתקעות במרכזי הערים מסתתרת תכלית של 'טרטור' המסתננים ושבירת רוחם כפי שנטען על ידי העותרים".

ואולם, חרף "סימני השאלה" שהציבו, מיאנו השופטים פוגלמן ועמית לקבל את טענת העותרים ביחס לתכלית הנסתרת של החקיקה. בדומה להם, קבעה הנשיאה כי [81] "לא מצאתי כי החוק הנוכחי נועד לשבירת רוחם של המסתננים", וכי "לוּ היה החוק לתכלית זו, היה בכך קושי רב. על פני הדברים, תכלית כזו היא בלתי ראויה". הנשיאה הבהירה [83] כי "המדינה אינה רשאית להפעיל סנקציות או כל אמצעי אחר שיש בו כדי לשלול את הרצון החופשי נגד קבוצת אנשים שחל עליהם עקרון אי-ההרחקה במטרה לשבור את רוחם."

נדמה כי אופן יישום החקיקה מחזק את ההשערה שתכליתה האמיתית היא "שבירת רוחם" של השוהים במתקן. אם החקיקה אמנם נועדה למנוע "השתקעות במרכזי הערים", הרי שניתן היה להשיגה באמצעות שימוש במתקנים ברחבי הארץ, סמוך למרכזי אוכלוסיה, שהשוהים בהם זכאים לעבוד. ואולם, כפי שציין השופט עמית [4] "הדגם הישראלי הוא ייחודי, ולמעשה, הוא אף לא נועד לפזר את אוכלוסיית המסתננים ברחבי הארץ כנטען, אלא לרכז אותה במתקן אחד רחוק כמטחווי קשת מכל מקום יישוב". השימוש במתקן מרוחק והאיסור המפורש על עבודה מחוץ למתקן הן אבני יסוד של ההסדר החקיקתי. כך ניתן להסביר מדוע, כדברי השופט פוגלמן [52] "הרשות המינהלית בחרה להחיל את ההסדר הקבוע בחוק למניעת הסתננות [דווקא] על מסתננים "ותיקים". [הקריטריונים הנוכחיים כוללים סודאנים שהגיעו לישראל לפני 31.12.2011 ואריתראים שהגיעו לישראל לפני 31.7.2011]…ניתוקם מהחיים שכבר בנו לעצמם "שולף" אותם מעבודה, מדיור, מסביבה חברתית ועוד – באבחה אחת. זוהי פגיעה קשה יותר בזכותם לכבוד ולחירות".

לו ההינו השופטים לקבל את טענת העותרים בדבר תכלית החקיקה, היה המשך הדיון מתייתר, שהרי דין חקיקה הפוגעת בזכויות לתכלית לא ראויה בטלות. יש דמיון מסוים בין הסיטואציה נשוא פסק-דין זה לבין פסיקת בית-המשפט העליון בעניין (אי) איחוד משפחות (מאמר קודם), עת ביכר בית-המשפט תכלית מוצהרת (ביטחונית) על פני תכלית נסתרת לכאורה (דמוגרפית).

ג. "מניעת השתקעות" בראי "הערפל הנורמטיבי"

מבחינה מהותית, לא ניתן לנתק את הדיון בתכלית "מניעת השתקעות" מן "הערפל הנורמטיבי" שאופף את הטיפול ארוך-השנים ב"מסתננים" ותוצאתו מעמד רעוע של 45,000 זרים בישראל (ראו מאמר בנושא). פרק ד' מתייחס לאוכלוסיית ה"מסתננים" כמקשה אחת, כך שגורלם של "מסתננים" שהגישו בקשות מקלט; של "מסתננים" שלא ניתן לגרשם מחמת סכנה לחירותם או לחייהם במדינות מוצאם; ושל "מסתננים" שלא ניתן לגרשם מסיבות אחרות – אחד הוא: אשרת 2(א)(5) שאינה מקנה זכויות סוציאליות, אפשרויות תעסוקה, או אופק לשהיה בישראל. כפי שציינה השופטת אסתר חיות [4] "נתיני סודן ואריתריאה…לכודים במצב מתמשך ובלתי אפשרי של ערפל נורמטיבי בנוגע למעמדם על כל ההשלכות הקשות הנובעות מכך לגבי זכויותיהם…זאת, משום שמחד גיסא הם אינם מורחקים ישירות לארצם…אך מאידך גיסא המדינה אינה מחליטה בתוך זמן סביר בבקשות המקלט שהגישו ולכשהיא דנה בהן לבסוף היא אינה מאשרת אלא אחוז אפסי מתוכן ונתון זה מעורר, כאמור, סימני שאלה נוכח שיעורי אישור בקשות המקלט של נתינים דומים בעולם." השופט חנן מלצר גרס כי [12] "הנתונים…מגלים אוזלת יד מדהימה, אם לא רשלנות מכוונת, בהתייחסות לבקשות ההכרה" וכי [13] "לאי-טיפול שכזה יש גם משמעותיות חוקתיות".

המדינה נמנעת באופן עקבי ומתמשך מהסדרת מעמדם של בני אדם שלדידה אינם ניתנים להרחקה כפויה. בנסיבות אלה, ההתייחסות הכוללנית אליהם כמי שניתן למנוע מהם לאורך זמן גישה לשוק העבודה וזכויות סוציאליות ושניתן להצדיק את הפרדתם משאר האוכלוסייה מבלי שנשקפת מהם, כפרטים, סכנה כלשהי מעוררות קשיים מהותיים. עמדת הנשיאה לפיה [74] "התכלית של מניעת השתקעות בריכוזי אוכלוסין מתיישבת לכאורה גם עם זכותה של המדינה לעצב מדיניות הגירה ולבחור למי להעניק מעמד בישראל"; עמדת השופט סלים ג'ובראן לפיה תכלית זו מבוססת על [3] "זכותה של מדינה לגבש מדיניות הגירה המבקשת, בין היתר, לצמצם תמורות דמוגרפיות לא רצויות שהן תוצר בלתי נמנע של הגירה לא חוקית ושל הסתננות בפרט"; ועמדת השופט הנדל לפיה [7] "התכלית של מניעת השתקעות והשתלבות בשוק העבודה תואמת את זכותה של המדינה לקבוע מדיניות הגירה" אינן מייחסות משקל ראוי למחויבויות המדינה כלפי כל השוהים בתחומה תקופה ממושכת. השופטים פוגלמן [19] ועמית [5] עמדו לכאורה על קושי זה כאשר הגדירו את תכלית החקיקה באופן מצומצם יותר: ""הפחתת הנטל" מן הערים שבהן מרוכזים מרבית המסתננים".

לא למותר להזכיר, כפי שהנשיאה ציינה בפסק-דינה, [105] "מרכזי שהייה במדינות שונות נועדו בדרך כלל לתכליות כגון זיהוי ראשוני של הנכנסים לשטחן, בחינת בקשות מקלט או מיצוי אפיקי גירוש…אין בקרב מדינות המערב מרכזי שהייה שאינם וולונטריים, אשר שוהים בהם מבקשי מקלט או מהגרים אחרים לצורך תכלית של פיזור אוכלוסין".

לדידה של הנשיאה, תכלית "מניעת השתקעות" [100] "אינה מתמקדת במסתנן האינדיווידואלי או בסיכון הנשקף ממנו לחברה; עניינה הוא בצורך להקל על הנטל המוטל באופן כללי על מרכזי הערים ובפרט על תושביהם". מכאן, שכדי להגשימה "אין צורך להחזיק במרכז השהייה מסתנן מסוים דווקא…די בהחזקת קבוצה של מסתננים שונים במרכז השהייה". זאת ועוד: "יש להניח כי עם שחרורו של מסתנן פלוני ממרכז השהייה יתפוס מסתנן אחר את מקומו. דרך זו של מעין 'דלת מסתובבת' פוגעת במידה פחותה בזכויותיהם החוקתיות של המסתננים הנקראים למרכז השהייה והיא מגשימה את תכלית החוק". בפרשת אדם, קבעה השופטת (בדימוס) ארבל כי [שם, 86] "אין להתייחס אל אדם כאל אמצעי בלבד להשגת תכליות נלוות חיצוניות" (ברוח הציווי הקנטיאני). לכאורה, השימוש בכל פרט ופרט ה"מורחק" בתורו ממרכזי הערים ונשלח למתקן השהיה מבלי שנשקפת ממנו סכנה ו/או קיים טעם אחר לשליחתו זולת "דילול" אוכלוסי לוקה אף הוא.

ד. דיני פליטים: הופעת אורח?

בכנס שהתקיים השנה בבית-הספר למשפטים קרדוזו  הצרתי על כי פסקי-הדין בפרשות אדם וגבריסאלסי לא עסקו בניתוח הוראות רלוונטיות של אמנת הפליטים שישראל חתמה ואשררה, חרף אזכורה הפורמלי של "חזקת ההתאמה" בין המשפט הבינלאומי לבין הדין המקומי. בשונה מפסקי-הדין הקודמים, הנשיאה (אך לא אף אחת מחוות-הדעת הנפרדות) מאזכרת בפסק-דינה סעיפים אחדים. ואולם,  פסק-דינה נמנע מהחלת "חזקת ההתאמה" בכל הנוגע לעמידתו של פרק ד' בהסדרים הקבועים בסעיף 31 ("פליטים הנמצאים בארץ המקלט שלא בהיתר") (במקור: refugees unlawfully in the country of refuge). זאת, בפרט ביחס לשאלה האם החזקתו של אדם במתקן שהיה כנגד רצונו תוך הטלת מגבלות משמעותיות על חופש התנועה וההשתכרות שלו  עולה כדי "penalties" כמשמעותו בתיבה: "מדינות לא יטילו עונשים על פליטים ש…נכנסו לשטח ארצן או נמצאים בו בלא הרשאה" (במקור: The Contracting States shall not impose penalties, on account of their illegal entry or presence, on refugees…).

חלק מההפניות לאמנת הפליטים מעוררות תהיות. כך, במסגרת ניתוח חוקתיותו של סעיף 30א לחוק, פסק-הדין מפנה [44], לצד סעיפים 31 ו- 26 לאמנת הפליטים, לסעיף 9 ("אמצעים זמניים" או provisional measures במקור), המאפשר "בעת מלחמה או בנסיבות אחרות חמורות ויוצאות דופן באופן זמני לנקוט אמצעים ביחס לאדם מסוים שיהיו בעיניה הכרחיים לצורכי הביטחון הלאומי". ואולם, פסק-הדין אינו מבהיר את הקשר בין סעיף 9 לאמנה לסעיף 30א לחוק, המאפשר כליאה לשלושה חודשים של כל "מסתנן" מבלי שנדרשת הוכחת מסוכנות אישית ומבלי שהוכח קיומן של "נסיבות חמורות ויוצאות דופן".

פסק-הדין גם מפנה [82] לסעיף 1C(4) לאמנת הפליטים ביחס לדרישת "וולנטריות" כאחד התנאים להרחקה מישראל למדינה שלישית. ואולם, ההוראה עוסקת במי שהוכר כפליט; היא מהווה חלק מרשימה סגורה של שש הוראות שבהתקיים אחת מהן האמנה חדלה מלחול ביחס לפליט מוכר (במקור: This Convention shall cease to apply to any person falling under the terms of section A): כאשר הפליט "חזר והשתקע מרצונו הטוב" (במקור: voluntarily re-established) בארץ מוצאו. הוראה זו אינה מסדירה את העברתו של מי שטרם הוכר כפליט למדינה שאינה ארץ מוצאו.

דומה כי הדיון בפסק-הדין [71] בהוראות הדירקטיבה האירופיות העוסקת ב"הגנה זמנית" בסיטואציה של mass influx (Directive 2001/55/EC of 20 July 2001) נועד בכדי להשוות, לכאורה, בין מצבה של ישראל בשנת 2015 לבין מצבים שבהם הדירקטיבה אמורה להיכנס לתוקף. פסק-הדין אינו מזכיר, בין היתר, כי (א) מדובר בדירקטיבה שמעולם לא הופעלה, המחייבת רוב מיוחד במועצת האיחוד האירופי בכפוף להצעת הנציבות האירופית; (ב) שהפעלת הדירקטיבה מקנה "הגנה זמנית" מבלי לפגוע בזכויותיהם של מבקשי מקלט לפי אמנת הפליטים (אותן על המדינה לבחון לאחר פוג תוקפה); (ג) שהמשך המרבי להפעלת הדירקטיבה הוא שנה; (ד) שהתנאים להפעלתה כוללים הגעה מיידית (imminent) של "מספר גדול" (large numbers) באופן שאינו מאפשר את החלת מנגנוני בחינת הבקשות למקלט. מבחינה מהותית, כפי שצוין בפסק-הדין, מאז השלמת הגדר בגבול מצרים לפני כשלוש שנים, מספר הנכנסים לישראל מינימלי: כניסת 41 בני אדם במחצית הראשונה של 2015 אינה עונה כדי mass influx, ורובם המכריע של מבקשי המקלט בישראל שוהים בה למעלה משלוש שנים. הקביעה בפסק-הדין המרכזי [73] כי "ניתן אף לומר כי הסיטואציה…עולה כדי "הצפה", המצריכה לעשות שימוש באמצעים מתאימים" וטענת השופט מלצר [9] כי "מספרם הכולל של "המסתננים" ניתן לראותו, במימדי הארץ, כ mass influx" אינן מחזיקות מים. זאת, כאשר בוחנים את מספרם הכולל של מבקשי המקלט בישראל ביחס למדינות OECD בעלות היקף אוכלוסיה דומה כגון בלגיה, שבדיה, ואוסטריה (החלטות בבקשות למקלט והגנה משלימה בשנת 2014), קל וחומר כאשר מצבה של ישראל נבחן ביחס למדינות באזור (בפרט לבנון, ירדן, ותורכיה) ה"קולטות" מאות אלפי סורים.

ה. "חטא" הכניסה בלתי מורשית לישראל

הנשיאה מציינת כי [99] "יש לזכור כי מדובר במסתננים שלא ניתן לגרשם מישראל ואשר לא נשקפת מהם סכנה קונקרטית לביטחון המדינה או לחיי אזרחיה. כל חטאם הוא כניסה בלתי-חוקית לגבולותינו, אשר בגינה אין המדינה רשאית ככלל להענישם". הנשיאה מאזכרת את סעיף 31 לאמנת הפליטים. ואולם, כאמור לעיל, לא נעשה נסיון ליישב מבחינה פרשנית את הוראות פרק ד' לתיקון מס' 5 עם הוראות סעיף 31.

השופט ג'ובראן, בחוות-דעת נפרדת, קובע כי [7] "קבוצת המסתננים היא קבוצת אנשים שמלכתחילה מאופיינת בהיותה מפרת חוק – בשל כניסה ו/או שהייה שלא כדין…כאשר מסתנן עובר עבירת משמעת, עבירה זו מתווספת לעבירה שכבר בוצעה על ידו (מבלי להיכנס לשאלה מדוע הוא  נכנס למדינה שלא כדין." השופט מלצר הצטרף לעמדה זו. השופט הנדל הצביע על ההבדל בין אזרחי המדינה לבין [9] "מסתננים שהגיעו לכאן שלא כדין ולא דרך מעברי הגבול, תהיינה הנסיבות אשר תהיינה". עמדות אלה, ובפרט התיבה "תהיינה הנסיבות אשר תהיינה" אינן תואמות, לכאורה, את הוראות סעיף 31 לאמנת הפליטים (ואת פסק-הדין של הנשיאה).

למיטב ידיעתי, ישראל אינה מאפשרת הגשת בקשות למקלט במעברי הגבול. לא למותר להזכיר כי במאמרי "הגדר כמכשול פיסי אך לא כפטור מוסרי" ציינתי כי "אם ישראל מעוניינת למנוע הגעה של מבקשי מקלט לגדר במקומות לא מוסדרים, עליה לגבש תחילה מדיניות מקלט, שבמסגרתה יוקמו מעברים מוסדרים בגדר. מדיניות זו תתיר הגשת בקשות מקלט על ידי אלה שיגיעו למעברים המוסדרים הללו: הקמת הגדר משנה אמנם את המציאות הפיזית אך לא את המחויבות המשפטית".

בדרך לעימות הבא

פסק-הדין יביא לשחרורם בתוך 15 יום של כ- 1,200 אריתראים וסודאנים השוהים בחולות למעלה משנה. כ- 500 נוספים שהגיעו לחולות לפני פחות משנה יוותרו במתקן עד לחלוף שנה ממועד הגעתם. מבקשי מקלט אחרים יזומנו למתקן "חולות" במקומם, בשיטת "הדלת המסתובבת" (כמאמר הנשיאה והשופט פוגלמן). יוזכר, כי מתקן "חולות" יכול להכיל עד 3,360 בני אדם, בעוד שמספר השוהים בישראל הוא כ- 45,000  . המשמעות היא קריעתם של בני אדם נוספים ממקומות מגוריהם ועבודותיהם ושליחתם ללב המדבר למשך שנה, שבסופה יחזרו לחפש מקומות מגורים ועבודה חדשים, אם לא יתרצו עד אז לעזוב "מרצון". במאמרי "הרחקה למדינה שלישית", דנתי בעתירה לביהמ"ש המחוזי המבקשת למנוע את כליאתם ללא הגבלת זמן של אזרחי אריתריאה וסודאן המסרבים לעזוב את ישראל למדינות שלישיות עלומות – ככל הנראה, רואנדה ואוגנדה – שההסכמים עימם (ככל שהם קיימים) לא פורסמו עד היום, וסימני שאלה רבים מרחפים מעליהם. ביום 12 באוגוסט 2015 הוציא השופט פוגלמן צו ביניים האוסר על כליאתם של העותרים עד למתן פסק-דין בעתירה. יש להניח כי סוגייה זו תגיע, במוקדם או במאוחר, לפתחו של בית-המשפט העליון. התחזית אינה מבשרת על פיזורו הקרוב של "הערפל הנורמטיבי".