RegulationCoverSOFT.indd

לאחרונה התפרסם הספר "מסדירים רגולציה: משפט ומדיניות" במסגרת סדרת הספרים לזכרו של חיים י. צדוק משפט, חברה ותרבות המתפרסמת על ידי הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב.

הספר כולל מאמרים מרתקים וחדשניים בתחום הרגולציה שהכתיבה אודותיו עד היום בישראל היא מועטה. ניתן לקרוא את כל המאמרים שפורסמו בספר באתר משפט, חברה ותרבות. 

גילוי נאות: במסגרת הספר פורסם מאמר שכתבתי שכותרתו "הרפורמה הרגולטורית: בין הגלוי לסמוי".

בנוסף, לאחרונה הועלה לאתר כתב העת משפט וממשל מאמר שכתבתי שכותרתו "המשפט המנהלי בעידן המדינה הרגולטורית". הנה תמצית המאמר:

השאלה העיקרית הנבחנת במאמר היא עד כמה עקרונותיו וכלליו של המשפט המנהלי הישראלי, על ענפיו השונים, נותנים מענה לאתגרים שעלייתה של המדינה הרגולטורית מעוררת. בהתאם לגישה שלפיה יש לפעול להתאמתו של המשפט המנהלי הכללי להקשרים השונים של פעילות המ נהל הציבורי, המאמר בוחן את מידת התאמתו של המשפט המנהלי הישראלי למציאות שבה מתרחב השימוש ברגולציה שלטונית ככלי לקידומה של מדיניות ממשלתית. ראשיתו של המאמר בהצגת עלייתה של המדינה הרגולטורית ובסקירת התמורות העיקריות הנובעות מכך ביחס לפעילותה של המדינה המנהלית המודרנית, ובכלל זה עליית כוחו והשפעתו של המגזר הפרטי. בחלקו השני של המאמר נבחן את תפקידה של הביקורת השיפוטית במציאות שבה לצד החשש מפני פגיעה של רשויות השלטון בזכויותיו של הפרט קיימות נסיבות שבהן על הביקורת השיפוטית לתמרץ את הפעלת הכוח השלטוני על-מנת להגן על זכויותיו של הפרט מפני פגיעה בהן מצד גורמים פרטיים. חלקו השלישי והאחרון של המאמר דן בדוקטרינות קונקרטיות של המשפט המנהלי בישראל, ובוחן את מידת התאמתן למציאות של המדינה הרגולטורית בישראל. מאמר זה מבקש לחשוף, במישור הדסקריפטיבי, את האופן שבו המשפט המנהלי בישראל התאים את עצמו לשינויים שהתחוללו עם עלייתה של המדינה הרגולטורית בישראל, ולהציע, במישור הפרספקטיבי, שינויים נוספים שראוי לאמצם

מודעות פרסומת