הבוקר קרסו מניותיהן של החברות א. דורי ודורי בנייה, לאחר שבעלת השליטה בחברה הודיעה שבכוונתה למכור את החברה בבורסה או מחוץ לבורסה, וכל הדירקטורים המכהנים בדורי בנייה הודיעו על התפטרותם. הראשון להתפטר מהדירקטוריון היה יו"ר הדירקטוריון, אריה מינטקביץ', אשר הודיע כי התפטרותו באה "לאור החלטתה של חברת גזית גלוב בע"מ למכור את אחזקותיה בקבוצת א. דורי בע"מ". לאחריו התפטרו בזה אחר זה יתר הדירקטורים – הדירקטור אריה עובדיה והדירקטורים החיצוניים וילי יצחקי ואיריס ציבולסקי חביליו. שלושתם מסרו מכתב התפטרות זהה, לפיו התפטרותם באה עקב "התפטרות יו"ר נוסף לאחר התפטרות מנכ"ל החברה והיו"ר הקודם במהלך הימים האחרונים".

הרקע להתפטרות, כפי שהסביר היטב מינטקביץ' במכתב ההתפטרות שלו, הוא ההחלטה האמורה של גזית גלוב למכור את מניות קבוצת דורי. ההחלטה למכור את המניות, התקבלה לאחר כישלונן של מספר הצעות רכש שהגישה גזית גלוב למניות קבוצת דורי, שנועדו למחוק אותה מהבורסה כדי להפחית שכבה אחת בפירמידת האחזקות של גזית גלוב כנדרש לפי חוק הריכוזיות. הצעת הרכש האחרונה נכשלה לאחר שבית ההשקעות פסגות מכר את אחזקותיו בקבוצת דורי לאורי אדלסבורג – יריבה של גזית גלוב בשל סכסוך הנוגע לתחנת הכוח דוראד – ואפשר לאדלסבורג להשיג הישג טקטי במאבק עם גזית. ההודעה על מכירת המניות והקריסה שבאה לאחר מכן פגעה הן באדלסבורג, אשר השקעתו בקבוצת דורי ספגה מכה קשה, הן בפסגות, אשר נותר להחזיק באגרות חוב של קבוצת דורי.

האם התפטרותם של הדירקטורים נעשתה כדין?

חוק החברות אמנם מרשה לדירקטור להתפטר בכל עת. אולם, גם בשעת התפטרותו, דירקטור חב לחברה את חובותיו הבסיסיות ביותר – חובת הזהירות וחובת האמונים. חובת האמונים מחייבת דירקטור, בכל עת, לפעול אך ורק לטובת החברה. דירקטור אינו שליחו של בעל מניות. הוא נושא-משרה עצמאי, אשר חב חובות באופן עצמאי אך ורק כלפי החברה. מתוקף תפקידו, טובתה של החברה לעולם קודמת לטובתו-שלו, ואסור לו לפעול בניגוד עניינים עם החברה. הדברים נכונים לגבי כל דירקטור – דירקטור רגיל או דירקטור חיצוני.

יתר על כן, חוק החברות לא מכיר במצב שבו חברה נותרת ללא דירקטוריון, ומבחינה פורמאלית מצב זה כלל אינו אפשרי.

אני סבור שלאור טיבן של חובותיו של דירקטור כלפי החברה, הוא אינו יכול להתפטר באופן מיידי, אלא במקרים חריגים, כאשר יש סיבה טובה לכך, כמו למשל סיבה הנוגעת לבריאותו, או סירוב לקחת חלק בפעולות של החברה אשר נעשות שלא כדין, לאחר שהוא פעל כדי למנוע אותן. החופש של דירקטור להתפטר אינו מוחלט. ההתפטרות שלו צריכה להיעשות בסבירות ובמידתיות, לאחר שהוא ווידא ככל הניתן שהדבר לא יפגע בחברה. ברגיל, עליו לתת הודעה מוקדמת נאותה, אשר תאפשר לחברה למצוא לו מחליף. הוא בוודאי אינו יכול להתפטר כאשר ידוע לו שהדבר יותיר את החברה ללא דירקטוריון, אלא אם אין מנוס מכך. הדברים נכונים ורגישים שבעתיים כאשר החברה נמצאת במשבר, כפי שנמצאת דורי בנייה, אשר לפני כשנה נתגלו בדוחותיה ליקויים חשבונאיים מרחיקי לכת, אשר הביאו אותה למשבר עמוק.

על פני הדברים, נראה כי התפטרותם המתואמת של חברי הדירקטוריון של דורי בנייה, מהווה לקיחת צד בחיכוכים שבין בעלת השליטה בחברה לבין יתר בעלי המניות והנושים של החברה, והפקרה של החברה בשעת משבר. העובדה שבעלת השליטה החליטה להעמיד למכירה את מניות החברה שבבעלותה, או שיו"ר הדירקטוריון התפטר, אינה מהווה בעיני טעם מספיק להתפטרות מיידית. ההתפטרות הקולקטיבית והמתואמת, כנטישה של ספינה בלב ים מבלי שנמצא לה קברניט, עשויה להוות הפרה של חובותיהם של הדירקטורים כלפי החברה. כיוון שמדובר במעשה מכוון, בנסיבות אלה עשויות אף להיות טענות לגבי תוקפם של כתבי השיפוי והסכמי הפטור מאחריות אשר ניתנו להם.

זאת ועוד, מעבר לעובדה שההתפטרות הקולקטיבית של חברי הדירקטוריון עשויה להוות הפרה של החובות של הדירקטורים כלפי החברה, ייתכן שכלל אין לה תוקף. כיוון שחברה לא יכולה להישאר ללא דירקטוריון, יש לראות בדירקטורים המתפטרים כמי שכהונתם תסתיים רק כאשר ימונה לחברה דירקטוריון חדש, ויש לראות בהם אחראים לפעולתה של החברה עד שיימצא להם מחליף.

מודעות פרסומת