תגיות

, , ,

 העיתונות, ובפרט, העיתונות הכלכלית, עסקה בסוגיות שונות העולות מההסכמים הקואליציוניים, שנחתמו בין הליכוד לבין יתר הסיעות שהצטרפו לקואליציה (ראו, לדוגמה – כאן (לגבי ההסכם עם סיעת כולנו) וכאן (לגבי ההסכם עם סיעת ש"ס)). אני מבקש להסתכל על הסכמים אלו מנקודת מבט נוספת, והיא האופן שבו הם מעידים על שיטת המשטר בישראל.

נהוג לומר שמתקיים בישראל משטר של הפרדת רשויות בין שלוש רשויות עיקריות – רשות מחוקקת (הכנסת); רשות מבצעת (הממשלה); ורשות שופטת (בתי המשפט). בהקשר אחר טענתי, כי בכל הנוגע למערכת היחסים בין הממשלה לבין הכנסת, מתקיימת "התכת רשויות" (fusion of powers), במסגרתה לראשי המפלגות הגדולות, החברות בקואליציה, השפעה ניכרת הן על הרשות המחוקקת והן על הרשות המבצעת. ההסכמים הקואליציוניים מאששים טענה זו.

ראו לדוגמה את ההסכם שנכרת בין סיעת הליכוד לבין סיעת כולנו. סעיף 10 להסכם קובע בצורה ברורה, כי "סיעת הליכוד וסיעת כולנו וכמותן הסיעות המצטרפות לקואליציה מתחייבות לפעול במשותף בממשלה ובכנסת לקידום יעדי הממשלה ולהשגתם." במלים אחרות, הסיעות השונות מתחייב לפעול, בכנסת ובממשלה, לקידום המדיניות המשותפת שלהן, כפי שתתגבש במסגרת החלטות הממשלה. בנוסף, ההסכם מונה מספר מנגנונים לגיבוש מדיניות הממשלה בהקשרים שונים, לרבות בכל הנוגע לחקיקה מוצעת של הכנסת. מעניין במיוחד סעיף 27 להסכם, המעגן "מנגנון לתיאום עמדות במחלוקות הנוגעות להחלטה או לחקיקה בעלת משמעות תקציבית". בהתאם למנגנון שנקבע, מחלוקות יוכרעו לבסוף על-ידי ראש הממשלה ושר האוצר. שוב – לעומדים בראש הרשות המבצעת השפעה ניכרת על החקיקה העתידית שתאושר בכנסת.

דוגמה נוספת, ובולטת, היא סעיף 9 להסכם, הקובע, כי "מתחייבת סיעת כולנו לתמוך לתפקיד יו"ר הכנסת במועמד ראש הממשלה אשר יאושר ע"י סיעת הליכוד." בלשון פשוטה, העומד בראש הרשות המחוקקת – יו"ר הכנסת – עתיד להתמנות על-ידי העומד בראש הרשות המבצעת – ראש הממשלה, באישור סיעתו.

ההסכם מבטא בנוסף גם את מעמדו המרכזי של ראש הממשלה בעיצוב המדיניות השלטונית בישראל. בגדרו של ההסכם מנויות סמכויות שונות המסורות לראש הממשלה, לרבות, בכל הנוגע לשליטה על סדר יומו של הקבינט הכלכלי-חברתי; לעמידה בראש ועדת שרים לרגולציה; ולמינוי נציגים מטעמו לתפקידים שונים (לרבות ראשות ועדת מתמדת לבחינת רפורמות ממשלתיות).

הדברים האמורים משקפים את הדומיננטיות של ראש הממשלה, ושל הדרג הפוליטי הבכיר, ביחס לרשות המבצעת ולרשות המחוקקת כאחד. ניתן להניח, כי ביטוי נוסף לדומיננטיות זו יימצא בנספח "דרכי עבודתה של הקואליציה בכנסת." מסמך זה אמור להיות מצורף כנספח להסכמים הקואליציוניים, אולם עד כה, יתכן משום שטרם הושלם גיבושו, טרם פורסם לידיעת הציבור.

מודעות פרסומת