תגיות

, ,

הערה חשובה של השופט מלצר בפסק-דין שניתן לאחרונה (עע"ם 1244/07 עירייית ירושלים נגד שמי בר מקרקעין 1993 בע"מ, (טרם פורסם. ניתן ביום 5.7.2011).

בפסק הדין נדונה פרשנות הסייפא של סעיף 326 לפקודת העיריות [נוסח חדש] הקובע כי משכיר נכס – ולא השוכר המחזיק בנכס – הוא שיישא בארנונה "בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת". השאלה העיקרית שעמדה לפתחו של בית המשפט בפרשה הייתה האם חבות המשכיר בארנונה קמה רק כאשר השכירות החוזית נקבעה מראש לתקופה הקצרה משנה או בנסיבות בהן השכירות החוזית נקבעה מראש לתקופה העולה על שנה אולם תקופת השכירות בפועל הייתה קצרה משנה (בפרשה הנדונה, השכירות בפועל הייתה קצרה משנה, עקב נטישת המושכר והפרת חוזה השכירות).

בית המשפט, מפי השופט מלצר, קובע לגוף הדברים כי בנסיבות בהן תקופת השכירות החוזית עולה על שנה, אין בקיצור השכירות בפועל עקב נטישת המושכר כדי לשנות מהכלל המטיל חובת תשלום הארנונה על השוכר (בכפוף לתנאים המפורטים בפסק הדין).

אני מבקש להפנות תשומת הלב לקביעה מעניינת של השופט מלצר, בכל הנוגע לחובת ההגינות המוטלת על רשות ציבורית. במקרה הנדון, על-פי פסק הדין, עיריית ירושלים דרשה מהמשכיר את תשלום חוב הארנונה (שהיה מוטל מלכתחילה, לאור תקופת השכירות החוזית, על השוכר) רק בחלוף מספר שנים, ורק בנסיבות בהן המשכיר נדרש לאישור כלשהו מהעירייה. המשכיר טען כי דרישה מאוחרת זו אינה עולה בקנה אחד עם חובת ההגינות המוטלת על העירייה. בית המשפט כאמור לא נזקק לטענה זו לגופה, שכן הוא דחה את ערעור העירייה לעיצומו. עם זאת, הוא ראה לנכון להעיר כמפורט להלן:

 "התנהלותה של העירייה במקרה דנן נגועה לכאורה גם באי-הגינות,  במידה שייתכן שהיה בה כדי להצדיק – לבדה – את קבלת תביעתה של שמי-בר.

אבהיר עמדתי:  אף שאין חולק כי דרישת העירייה היא ששמי-בר תישא בחוב שנצבר על-ידי השוכרים, הרי שמן הנתונים שלפנינו עולה כי רק כשבע שנים לאחר מעשה ראתה העירייה לנכון להודיע לשמי-בר לראשונה אודות קיום החוב,  ואף זאת רק אגב בקשתה של שמי-בר לקבלת אישור בענין היעדר חובות לפי סעיף 324 לפקודה.

יש בעייתיות רבה בהימנעות העירייה מלבצע כל פעולה ליידוע שמי-בר על קיום החובה ומלפעול לגביית החוב,  כל זאת תוך שהחוב תופח. הבעייתיות האמורה נובעת מכך שעקב הודעה מאוחרת זו היה נוצר קושי רב למשכיר – אם היה מסלק את החוב לעירייה – לנסות ולהיפרע מן השוכרים-החייבים, למעלה משבע שנים לאחר התרחשות הדברים.  בעייתיות נוספת יש פה אף בשימוש בכלי של סירוב למתן אישורים,  כדי לנסות ולאלץ את שמי-בר לסלק חוב,  שספק אם היה בידי העירייה לגבותו בדרך אחרת.

אלו דברים חשובים שנותר לראות האם וכיצד ייושמו בעתיד.

מודעות פרסומת